eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń w budynku Katowickiego Centrum Onkologii, w Zespole nr 2 - Szpitalu Geriatryczno-Onkologicznym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach, na potrzeby pracowni RTG i TK

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-23

Ogłoszenie nr 510226951-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.

Katowickie Centrum Onkologii: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń w budynku Katowickiego Centrum Onkologii, w Zespole nr 2 - Szpitalu Geriatryczno-Onkologicznym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach, na potrzeby pracowni RTG i TK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 590375-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Katowickie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 276201240, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 514 533, e-mail szpital@kco.katowice.pl, faks 322 514 533.
Adres strony internetowej (url): www.kco.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń w budynku Katowickiego Centrum Onkologii, w Zespole nr 2 - Szpitalu Geriatryczno-Onkologicznym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach, na potrzeby pracowni RTG i TK

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

K.C.O./PN/65 /2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Zamówienia jest: "Przebudowa pomieszczeń w budynku Katowickiego Centrum Onkologii, w Zespole nr 2 - Szpitalu Geriatryczno-Onkologicznym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach, na potrzeby pracowni RTG i TK, dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. ewid. M. Katowice". Przedmiot zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje: 1) wykonanie przebudowy części pomieszczeń na parterze z przeznaczeniem na zespół pomieszczeń diagnostyki obrazowej (RTG/TK) w zakresie branż: - budowlanej, konstrukcyjnej, w tym m.in. podparcie stropu pod urządzenia TK i RTG, - elektrycznej, w tym m.in. rozdzielnicę główną, tablice obwodowe z liniami zasilającymi, instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, zasilanie urządzeń pracowni, ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową, połączenia wyrównawcze, - niskoprądowej (okablowanie strukturalne, instalacja kontroli dostępu, instalacja sygnalizacji pożaru, - sanitarnej, w tym przebudowa instalacji wod.-kan., wyposażenie w system wentylacji mechanicznej i instalację klimatyzacji, instalacja wody chłodzącej urządzenia TK, instalację centralnego ogrzewania z wymianą pionów instalacji c.o. na odcinku od piwnic do podłogi I piętra (wpięcie do istniejących pionów nad podłogą I piętra), 2) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych pozwoleń, decyzji na użytkowanie pracowni, 3) udzielenie 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, a także minimum 2-letniej gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie, z przekazaniem dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje, wg wzoru Karty Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ. Projekt może zostać uzupełniony o elementy wynikające ze szczególnych uwarunkowań w zakresie osłon stałych aparatu RTG, którego zakup jest aktualnie realizowany. Wykaz i dokumentację projektową zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - (w wersji elektronicznej: folder - "projekty pracowni RTG/TK - przetarg" - załącznik nr 13 do SIWZ), będący również Załącznikiem Nr 1 do Umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1345000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WODPOL Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
Kod pocztowy: 34-300
Miejscowość: Żywiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1654350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1654350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1654350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie znana

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.