eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 7 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie GminBiecz, Moszczenica oraz Sękowa

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-22

Ogłoszenie nr 510226150-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 7 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin: Biecz, Moszczenica oraz Sękowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" w ramach Poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 572322-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, Krajowy numer identyfikacyjny 49058341800000, ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 352 05 14, e-mail zwiazekgmin@gmail.com, faks +48 18 352 05 14.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 7 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin: Biecz, Moszczenica oraz Sękowa

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZGZG.PN.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 7 (siedmiu) budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin: Biecz, Sękowa oraz Moszczenica w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej", Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.3.2. Postępowanie podzielono na 7 części: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Św. Kingi w Korczynie 213, Gmina Biecz. Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach 190, Gmina Biecz. Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy 103A, Gmina Biecz. Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia w Bieczu, ul. Tysiąclecia 3, Gmina Biecz. Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Staszkówce, Gmina Moszczenica. Część 6 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Męcinie Wielkiej, Gmina Sękowa. Część 7 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Siarach, Gmina Sękowa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-7


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Św. Kingi w Korczynie 213

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 200000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MIB-BUD 2 Firma Usługowo-Handlowa Mikrut Wojciech,
Email wykonawcy: wojtekmikrut@gmail.com
Adres pocztowy: Binarowa 38
Kod pocztowy: 38-340
Miejscowość: Biecz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 246000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach 190

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zawiadamia, że unieważnia postępowanie w części 2 Zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach 190 Uzasadnienie: Kwoty zaoferowane przez wykonawców w części 2 zamówienia przekraczają wartość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy 103A.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zawiadamia, że unieważnia postępowanie w części 3 Zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy 103A. Uzasadnienie: Kwoty zaoferowane przez wykonawców w części 3 zamówienia przekraczają wartość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Bieczu, ul. Tysiąclecia 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 600000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy BUDIMAR II Pyzik Krzysztof
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Strzeszyn 111
Kod pocztowy: 38-340
Miejscowość: Biecz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 738000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 738000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 943410.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Staszkówce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 476000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Wytwórcza "ELBUD2" s.c. Rafał Bugno, Monika Moczar-Bugno,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 11
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 545480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 545480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 545480.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Męcinie Wielkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 523000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Wytwórcza "ELBUD2" s.c. Rafał Bugno, Monika Moczar-Bugno
Email wykonawcy: elbud2sc@interia.pl
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 643290.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 643290.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 643290.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Siarach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 784000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Wytwórcza "ELBUD2" s.c. Rafał Bugno, Monika Moczar-Bugno
Email wykonawcy: elbud2sc@interia.pl
Adres pocztowy: ul.11 Listopada 39
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 964320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 964320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1430455.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.