eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski, wprowadzenie ich do podsystemu JASKINIE Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG), merytoryczne przygotowanie do druku, a także weryfikacja danych uprzednio wprowadzonych do bazy

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-22

Ogłoszenie nr 510225772-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy: Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski, wprowadzenie ich do podsystemu JASKINIE Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG), merytoryczne przygotowanie do druku, a także weryfikacja danych uprzednio wprowadzonych do bazy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550214043-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00033213300000, ul. ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4592313, e-mail ewa.kucinska@pgi.gov.pl, faks 22 4592023.
Adres strony internetowej (url): www.pgi.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut naukowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski, wprowadzenie ich do podsystemu JASKINIE Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG), merytoryczne przygotowanie do druku, a także weryfikacja danych uprzednio wprowadzonych do bazy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NZP-240-95/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowych dokumentacji jaskiń, wprowadzeniu ich do podsystemu JASKINIE CBDG, merytorycznym przygotowaniu całości materiału do druku, a także na zweryfikowaniu danych uprzednio wprowadzonych do CBDG. Będzie ona wykonana na terenie Polski w ramach prac o charakterze badań naukowych i prac rozwojowych oraz badawczych, co określają szczegółowo: Załącznik 3 - Opis przedmiotu zamówienia; Załącznik 3a - Lokalizacja prac; Załącznik 4 - Istotne postanowienia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72.30.00.00 - Usługi w zakresie danych


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 626016.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Zarząd Główny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowolipki 24 sut. 7-8
Kod pocztowy: 01-019
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 767000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 767000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 767000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługa może być wykonana przez jednego wykonawcę tj. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Zarząd Główny ul. Nowolipki 24 sut. 7-8 01-019 Warszawa z następujących powodów: Zadania, dotyczą wykonania następujących prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz badawczych: 1. Aspekty techniczne prac: 1.1 Prace terenowe: 1.1.1 Określenie zakresu prac terenowych na podstawie danych archiwalnych i literaturowych. 1.1.2 Przeprowadzenie prac terenowych polegających na: 1.1.2.1 sprawdzeniu w terenie i aktualizacji danych uzyskanych w trakcie studium literatury i materiałów archiwalnych; 1.1.2.2 pozyskaniu danych uzupełniających (lokalizacyjnych, morfometrycznych, uzupełnień do planów,przekrojów itp.; 1.1.2.3 wykonaniu pomiarów i obserwacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji (pomiary lokalizacyjne otworów, ciągów azymutalno-taśmowych: azymutów,kątów pionowych, odległości, itp.); 1.1.2.4 wykonaniu obserwacji terenowych zgodnie z Instrukcją wykonywania dokumentacji jaskiń w tym: charakter korytarzy, ukształtowanie dna, obserwacje geologiczne, hydrologiczne, mikroklimatyczne, biologiczne, trudności techniczne i zagrożenia. 1.2 Prace kameralne: 1.2.1 Wykonanie części graficznej opracowań naukowobadawczych: planów z przekrojami poprzecznymi, przekroje podłużne, szkice lokalizacyjne z zastosowaniem znaków konwencjonalnych oraz zdjęć. 1.2.2 Opracowanie, weryfikacja i redakcja opracowań naukowo-badawczych w części dotyczącej opisu inwentarzowego jaskini obejmujące m.in.: 1.2.2.1 podstawowe dane geograficzne i morfometryczne; 1.2.2.2 opisy lokalizacji otworów; 1.2.2.3 opisy topograficzne jaskiń; 1.2.2.4 aktualny stan wiedzy przyrodniczej i historycznej o poszczególnych jaskiniach. 1.2.3 Aktualizacja istniejącej literatury i uzupełnienie jej o nowe pozycje. 1.2.4 Merytoryczne przygotowanie do druku danych dla 2 tomów inwentarzy (min. 210 dokumentacji przygotowanych od podstaw) oraz dla 3 tomów (min. 742 dokumentacji wraz załącznikami graficznymi pochodzących od Ojcowskiego Parku Narodowego dostosowanych do wymogów Instrukcji MOŚZNiL 1994). 1.2.5 Wprowadzenie przygotowanych danych do CBDG (ok. 950 dokumentacji) 1.2.6 Weryfikacja i aktualizacja danych o 1840 jaskiniach Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Pienin wprowadzonych do CBDG przed 2019 r. 2. Aspekty badawcze i naukowe prac: Opracowania naukowo-badawcze niniejszego przedsięwzięcia zawierają dane z następujących dziedzin przyrodniczych: Geodezja,Geomorfologia,Tektonika, Litologia, Chronostratygrafia, Litostratygrafia, Klimatostratygrafia, Paleontologia, Klimatologia, Hydrologia, Archeologia, Ochrona środowiska, Biologia. Informacje z zakresu przedstawionych powyżej dziedzin nauki, zebrane i usystematyzowane w postaci elektronicznej bazy danych oraz opublikowane w postaci kolejnych tomów inwentarza jaskiń Polski będą stanowić podstawę do racjonalnego planowania badań w zakresie wymienionych nauk. PTPNoZ jest autorem pomysłu, inicjatorem i realizatorem projektu inwentaryzacji jaskiń na obszarze całej Polski, prowadzonego od lat 70. XX w. do dziś. Przez blisko 40 lat Towarzystwo realizowało projekt samodzielnie finansując prace ze środków własnych, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2008 roku decyzją Ministerstwa Środowiska, doszło do połączenia sił PTPNoZ z PIG celem kontynuowania inwentaryzacji jaskiń przez Towarzystwo oraz zbudowania podsystemu JASKINIE w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG, by poza kontynuowaniem serii wydawniczej,gromadzić i prezentować dokumentacje jaskiń na witrynie http://jaskinie.pgi.gov.pl. 2) Ponieważ PTPNoZ jest organizacją społeczną i nie dysponuje zespołami etatowych pracowników, do realizacji kolejnych etapów projektu prowadzi nabór osób ze stowarzyszeń i klubów speleologicznych z całej Polski. Zgodnie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jako kryterium wyboru stosuje przede wszystkim potwierdzone kwalifikacje kandydatów: przeszkolenie w zakresie taternictwa jaskiniowego, nabyta praktycznie i potwierdzona publikacjami umiejętność kartowania jaskiń oraz znajomość obiektów jaskiniowych i literatury przedmiotu z aktualnie opracowywanego regionu. 3) Dokumentacje wytwarzane przez PTPNoZ jako jedyne w Polsce spełniają wymogi Instrukcji wykonywania jaskiń dla celów powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej (1994, MOŚZNiL). Mimo istnienia różnych wykazów i opisów polskich jaskiń na stronach internetowych osób prywatnych, klubów i stowarzyszeń speleologicznych, a także publikacji w specjalistycznych czasopismach, żadne z nich nie spełniają tych wymogów. Dlatego do zadań PTPNoZ będzie należało dostosowanie do wymogów Instrukcji minimum 742 dokumentacji jaskiń wytworzonych w latach 1992-2011 i zaktualizowanych siłami Ojcowskiego Parku Narodowego. 4) Nie jest możliwe, aby treści dokumentacji obiektów jaskiniowych mógł skutecznie weryfikować inny wykonawca niż PTPNoZ ze względu na(łącznie): a) autorski charakter opracowań; b) kompleksowe prowadzenie prac weryfikacyjnych i redakcyjnych zarówno bieżących dla danego etapu projektu, jak i aktualizowanie danych uprzednio wprowadzonych do bazy (niemożliwe do wykonania przez innego wykonawcę bez dostępu do oryginalnych opracowań autorskich gromadzonych przez lata w PTPNoZ i w czasie przewidzianym harmonogramem projektu); c) duży stopień komplikacji danych i konieczność dynamicznej współpracy z dużą ilością autorów wcześniejszych opracowań i publikacji naukowych (w skali całego projektu - ponad 100 autorów). 5) PTPNoZ jako twórca wszystkich dotychczasowych tomów serii wydawniczej Inwentarzy jaskiń Polski (34 tomy) oraz wydawca pierwszych 26 tomów gwarantuje przygotowanie do druku kolejnych tomów w postaci, która nie zmieni charakteru serii wydawniczej. Serwis internetowy Jaskinie Polski(http://jaskinie.pgi.gov.pl) prowadzony przez PIG-PIB prezentuje obecnie 4393 dokumentacje obiektów jaskiniowych wprowadzonych przez PTPNoZ do Centralnej Bazy Danych Geologicznych w latach 2008-2018 (stan na maj 2019 roku). Zgodnie z powyższym uzasadnieniem faktycznym Zamawiający powołując się na art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a)i b) wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze; b)związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.