eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ZAKUP I DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW 2021 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-06

Ogłoszenie nr 510220983-N-2020 z dnia 06-11-2020 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: ZAKUP I DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585289-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540184831-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (url): www.21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.21wog.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZAKUP I DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW 2021 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

35/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy warzyw i owoców w 2021 r.: Część zamówienia nr 1 - zakup i dostawy warzyw 34 pozycje asortymentowe; Część zamówienia nr 2 - zakup i dostawy owoców 15 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 03220000-9


Dodatkowe kody CPV: 03221000-6, 03221420-6, 03221440-2, 03221410-3, 03221270-9, 03221230-7, 03221260-6, 03221310-2, 03221240-0, 03221100-7, 03221111-7, 03221113-1, 03221112-4, 03221212-5, 03221120-3, 03221110-0, 03221114-8, 03221430-9, 03221250-3, 03222332-9, 03222111-4, 03222210-8, 03222322-6, 03222321-9, 03222118-3, 03222220-1, 03222340-8, 03222330-5, 03222334-3, 03222313-0, 03222333-6, 03222230-4, 03222000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 do 31.12.2021

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zakup i dostawy warzyw

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 342651.86
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KAROTKA Adrian Orzoł
Email wykonawcy: karotkaszczytno@op.pl
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Westerplatte 12/5
Kod pocztowy: 12-100
Miejscowość: Szczytno
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 391560.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 391560.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489457.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zakup i dostawy owoców

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 105275.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KAROTKA Adrian Orzoł
Email wykonawcy: karotkaszczytno@op.pl
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Westerplatte 12/5
Kod pocztowy: 12-100
Miejscowość: Szczytno
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 147498.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147498.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175612.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 2 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.