eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Iwanowice - etap II wraz z rozbudową ujęć wody, budową chodnika i kanalizacji opadowej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-15

Ogłoszenie nr 510219928-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.

Gmina Iwanowice: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Iwanowice - etap II wraz z rozbudową ujęć wody, budową chodnika i kanalizacji opadowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Iwanowice " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2004-2020 poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587577-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url): iwanowice.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
iwanowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Iwanowice - etap II wraz z rozbudową ujęć wody, budową chodnika i kanalizacji opadowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.2.21.2019.MK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Iwanowice -etap II wraz z rozbudową ujęć wody, budową chodnika i kanalizacji opadowej" są: -roboty budowlane prowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Dworskie - Babia Góra II etap+ Ulesie, Krasieniec Zakupny- Babia Góra II etap, Sieciechowice-Folwark II etap, Sieciechowice przy rzece, Lesieniec oraz ujęcie wody w Maszkowie i Poskwitowie wraz z instalacjami OZE. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2004-2020 Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - budowa kanalizacji opadowej wraz z chodnikiem zgodnie z dokumentacją projektową w miejscowości Lesieniec - koszty niekwalifikowane - budowa kanalizacji opadowej wraz z chodnikiem zgodnie z dokumentacją projektową w miejscowości Sieciechowice - koszty niekwalifikowane - remont odcinka drogi powiatowej nr K2137 Sieciechowice kierunek Lesieniec wraz z budowa kanalizacji opadowej- koszty niekwalifikowane Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy - Kanalizacja sanitarna Iwanowice Dworskie -Babia Góra II etap +Ulesie - Kanalizacja sanitarna Krasieniec Zakupny -Babia Góra II etap - Kanalizacja sanitarna Sieciechowice-Folwark II etap + Sieciechowice przy rzece - Kanalizacja sanitarna Lesieniec - Budowa kanalizacji wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Lesieniec - Budowa kanalizacji wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Sieciechowice - Remont odcinka drogi powiatowej nr K2137 Sieciechowice kierunek Lesieniec - Ujęcie wody Maszków wraz z sieci wodociągową z instalacją OZE - Ujęcie wody Poskwitów wraz z sieci wodociągową z instalacją OZE Zadanie nr 1. - kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Iwanowice Dworskie - Babia Góra II etap+ Ulesie, Krasieniec Zakupny- Babia Góra II etap, Sieciechowice-Folwark II etap, Sieciechowice przy rzece, Lesieniec oraz ujęć wody w Maszkowie i Poskwitowie wraz z instalacjami OZE. Zadanie nr 2 Iwanowice Dworskie - Kolektor sanitarny grawitacyjny C - od granicy miejscowości do ID 64 (Babia Góra II etap) - fi 200 - 846,8 m - Kolektor sanitarny grawitacyjny C - od ID70 do ID70i (Babia Góra II etap) - fi 200 - 230,1 m - Kolektor sanitarny grawitacyjny C - od S0 do S13 (Ulesie) - fi 200 - 203 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - od S5 do S5F(Ulesie ) fi 200 -24 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny- od S8 do S8J (Ulesie) fi 200- 38m Zadanie nr 3 Krasieniec Zakupny -Kolektor kanalizacji grawitacyjnej C- od ID 97 do granica miejscowości ( Babia Góra II etap) fi 200- 218,7 m -Kolektor kanalizacji grawitacyjnej C - od ID 92 do ID 92a ( Babia Góra II etap) fi 200- 54,3 Zadanie nr 4 Sieciechowice - Kolektor sanitarny grawitacyjny III od 274 do S262 (Folwark II etap Szkoła) fi 200 - 367,7m - Kolektor sanitarny grawitacyjny - od L 272- L 272a(Folwark II etap -Szkoła) fi 200- 35 m - Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L 270 -L 270a (Folwark II etap -Szkoła)- fi 160 - 7,7 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny VII- od S348 do S 342 - fi 200 - 182,8 m ( przy rzece) -Kolektor sanitarny grawitacyjny VII- od S342 do S 352 - fi 250 - 550,2 m( przy rzece) -Kolektor sanitarny grawitacyjny VII- od S348c do S 348 - fi 160 - 63 m( przy rzece) -Kolektor sanitarny grawitacyjny VII- od S347b do S 347 - fi 160 - 45,7 m( przy rzece) -Kolektor sanitarny grawitacyjny VII- od S343c do S 343 - fi 160 - 46,7 m( przy rzece) -Kolektor sanitarny grawitacyjny VII- od S328 do S 328a - fi 200 - 17,3 m ( przy rzece) -Kolektor sanitarny grawitacyjny VII- od S334 do S 334b - fi 200- 67,2 m( przy rzece) -Kolektor sanitarny grawitacyjny VIII- odL1 do S 335 - fi 200- 193,55 m( przy rzece) Zadanie nr 5. Lesieniec -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L70b-L1 - fi 200 - 1747,5 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L10-L10b - fi 200 - 30 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L32-L32b - fi 160 - 14 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L36- L36b - fi 160 - 59,3 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L41 - L41a - fi 200 - 18 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L45 -L45b - fi 200 - 7,5 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L55- L55a- fi 200- 13,4 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L 58- L58c - fi 200- 66 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L64b-L64c - fi 200- 13,5 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L66- L66c - fi 200- 15,3 m -Kolektor sanitarny grawitacyjny - odc. L70- L74 - fi 200- 83,1 m Zadanie nr 6 Ujęcie wody Maszków - 1 sztuka - siec wodociągowa - DN 90 - dł. 20m Ujęcie wody Poskwitów - 1 sztuka - sieć wodociągowa -DN 90 - dł. 100 m Zadanie nr 7. Urządzenia OZE przy ujęciach wody o mocy 3 kW - 2 komplety Układ monitorujący- kontrolujący Zadanie nr 8 Budowa kanalizacji opadowej wraz z chodnika przy drodze powiatowej K2137 w miejscowości Lesieniec - budowa kanalizacji opadowej w miejscowości Lesieniec - długość kanalizacji opadowej około 1525,00 m, - budowa chodnika w miejscowości Lesieniec - długość chodnika -odcinek od km 0+000,00 do km 1+731,02 - około 1737,02 m Budowa kanalizacji opadowej wraz z chodnika przy drodze powiatowej K2137 w miejscowości Sieciechowice, kierunek Folwark - budowa kanalizacji opadowej w miejscowości Sieciechowice - długość kanalizacji opadowej (od studni SO68 - S084) około 400 m - długość chodnika przy drodze powiatowej K2 137 - odcinek od hm 2 +50,00 do hm 6+50,00 Remont odcinka drogi powiatowej nr K2137 Sieciechowice kierunek Lesieniec - remont odcinka drogi od km 1+731,02 -do km 1+992,02 ( długości około 261,00m) - budowa kanalizacji opadowej w miejscowości Sieciechowice kierunek Lesieniec ( od studni SO120 - LO2)|

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8


Dodatkowe kody CPV: 45232400-6, 71322200-3, 71242000-6, 45100000-8, 45200000-9, 45110000-1, 45310000-3, 45311100-1, 45262220-9, 45255110-3, 45233223-8, 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4142030.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana "ROSA" S.C. U. Rosa. T. Rosa
Email wykonawcy: biuro@rosa.krakow.pl
Adres pocztowy: Szyce ul. Wesoła 36, 32-085 Modlnica
Kod pocztowy: 32-085
Miejscowość: Modlnica
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5094697.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5094697.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6576172.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.