eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siennica › Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-28

Ogłoszenie nr 510213469-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.

Gmina Siennica: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 589916-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540195312-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Siennica, Krajowy numer identyfikacyjny 55124300000000, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 572 020, e-mail gmina@ugsiennica.pl, faks 257 572 095.
Adres strony internetowej (url): http://www.ugsiennica.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.271.10.2020.SP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1: "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w ramach przewozów regulaminowych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021", Część 2: "Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół w Siennicy, Starogrodzie i Ignacowie w roku szkolnym 2020/2021", 2.2. Każdy z wykonawców może składać ofertę na obie lub jedną część. 2.3. Opis zamówienia Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Siennica w roku szkolnym 2020/2021 w ramach przewozów regularnych. 2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Siennica we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w formie zakupu biletów miesięcznych na trasach wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Usługa powinna być wykonywana w ramach prowadzonych przez Wykonawcę regularnych przewozów pasażerskich środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach związanych z przewozem osób. 4. Przewidywana liczba uczniów do przewożenia: łącznie osoby według zapotrzebowania na zakup biletów miesięcznych. Szczegółowy wykaz biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Miejscami docelowymi dowozu dzieci są placówki oświatowe: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, Żaków 48A, 05-332 Siennica; 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, ul. Latowicka 16 i ul. Mińska 38, 05-332 Siennica; 6. Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany: ilości uczniów (zwiększenia lub zmniejszenia do 10%) przewożonych na poszczególnych trasach, zmiany godzin, tras pojazdów w trakcie realizacji zamówienia, do rezygnacji z trasy. 7. Wykonawca musi zapewnić autobusy w dobrym stanie technicznym, popartym aktualnym badaniem technicznym. 8. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią liczbą środków transportu, która umożliwi w należyty sposób realizację zamówienia zgodnie z rozkładem jazdy i zapewnienie wolnych miejsc zgodnie z ilością zakupionych biletów miesięcznych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna w dowozie dzieci do szkół. 10. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu. 11. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół. 12. Obowiązki opiekuna: 1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy pojazdem do szkół oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy pojazdem, 2) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, 3) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. 2.4. Opis zamówienia Część 2 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół na trasach: 1. Trasa I: dowóz i odwóz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, ul. Latowicka 16: dowóz do godz. 7.50 - 5 uczniów z miejscowości Julianów i powrót ok. godz. 15.40. 2. Trasa II: dowóz i odwóz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie: dowóz do godz. 7.50 - 44 uczniów (w tym 18 posiadających orzeczenia i opinie) z miejscowości: Pogorzel, Swoboda, Zglechów, Nowy Zglechów, Siennica (ul. Kołbielska, ul. Krótka, Strażacka, ul. Akacjowa), Grzebowilk, Kośminy, Nowe Zalesie, Gągolina, Majdan, Dłużew, Wólka Dłużewska, Ptaki, Żaków, Świętochy, Strugi Krzywickie, Nowy Starogród, Starogród - droga główna prowadząca do Starogrodu i powrót ok. godz. 14.30. 3. Trasa III: dowóz i odwóz do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie: dowóz do godz. 7.50 - 12 uczniów posiadających orzeczenia z miejscowości: Nowa Pogorzel (ul. Świerkowa), Nowodwór, Kąty, Siennica (ul. Ogrodowa, ul. Akacjowa, ul. Strażacka, ul. Kołbielska), Wojciechówka, Nowy Starogród i powrót ok. godz. 15.00 4. Trasa IV: dowóz i odwóz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie: dowóz na godzinę 9.00 - 1 ucznia z orzeczeniem będącego na wózku inwalidzkim bez możliwości przesadzania, na indywidulne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z miejscowości Pogorzel, w dniach: wtorek, środa, czwartek, piątek i powrót ok. godziny12.00. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (np. telefon komórkowy), 2) Pojazd używany do transportu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110), oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019.2140.) 3) Wykonawca winien zatrudniać kierowców do ww. przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 4) Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy dzieciom i opiekunowi w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wejście/wyjście dzieci z pojazdu), 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów, 6) Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu, 7) W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych przystosowanego do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110), oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019.2140.) 8) Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia, 9) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia opiekunów w dowozie, 10) Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu. 3. Wymagania wobec opiekuna zatrudnionego w dowozie przez Wykonawcę: 1) opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół. 4. Obowiązki opiekuna: 1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy pojazdem do szkół oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy pojazdem, 2) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do której dowożone są dzieci, 3) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu, 5. Szczegóły organizacji tras dowozu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych: 1) Przed rozpoczęciem realizacji zadania Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę uczniów wraz z ich adresami zamieszkania oraz adresem szkoły w celu sporządzenia przez Wykonawcę rozkładu jazdy. 2) Na podstawie listy adresowej Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali rozkład jazdy, kolejność i lokalizację przystanków oraz godziny przyjazdu i odjazdu. Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą. Rozkład jazdy powinien zawierać imiona i nazwiska dzieci, wraz z adresami zamieszkania oraz godziny odjazdu/przyjazdu. 3) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy/przystanków/dzieci (o max 3 uczniów). Po każdej zmianie przebiegu trasy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy rozkład jazdy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w ramach przewozów regulaminowych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 156753.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RAPIT LATOWICZ Piotr Radzio
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Siedlecka 24
Kod pocztowy: 05-334
Miejscowość: Latowicz
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 156753.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139420.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210560
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół w Siennicy, Starogrodzie i Ignacowie w roku szkolnym 2020/2021

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 177292.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Usługi Przewozowe Piotr Pieńkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Topolowa 37 M. 12
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Minsk Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177292.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177292.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 373248
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.