eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-06

Ogłoszenie nr 510187748-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.

Gmina Koprzywnica: Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585218-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Koprzywnica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040995600000, ul. ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 847 70 40, e-mail umig.koprzywnica@pro.onet.pl, faks 15 847 70 77.
Adres strony internetowej (url): www.koprzywnica.bip.gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UT.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020 oraz dzierżawa samochodu marki AUTOSAN TYP H9-21.41S. Okres realizacji zamówienia: 01.09.2019 r. do 30.06.2020r. Szczegółowy opis usług dowozu dzieci do szkół: Dowóz odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od nauki. Plan dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020: Trasa 1 Błonie- Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy ( 26 uczniów) Razem 26 uczniów, łącznie 6 km Powrót tą samą trasą ( Koprzywnica-Błonie). Trasa 2 Ciszyca-Świężyce-Kamieniec-Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (52 uczniów), do Przedszkola "Pod Sosnami" w Koprzywnicy (7 uczniów) Razem 59 uczniów, łącznie 16 km Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Ciszyca-Kamieniec-Świężyce). Trasa 3 Sośniczany- Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy ( 19 uczniów), do Przedszkola "Pod Sosnami" w Koprzywnicy (2 uczniów) Razem 21 uczniów, łącznie 8 km Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Sośniczany). Trasa 4 Łukowiec-Krzcin-Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (57 uczniów), Razem 57 uczniów, łącznie 18 km Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Krzcin-Łukowiec). Trasa 5 Koprzywnica-Gnieszowice-Trzykosy-Niedźwice-Zbigniewice-Dmosice-Niedźwice-Beszyce-Niedźwice-Trzykosy-Gnieszowice- Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Niedźwicach (23 uczniów), do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (14 uczniów), do Przedszkola "Pod Sosnami" w Koprzywnicy (1 uczeń) Razem 38 uczniów, łącznie 28 km. Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Gnieszowice-Trzykosy-Niedźwice-Beszyce-Zbigniewice-Dmosice-Niedźwice- Koprzywnica). Trasa 6 Skrzypaczowice-Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (17 uczniów) Razem 17 uczniów, łącznie 8 km. Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Skrzypaczowice-).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 250694.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: USŁUGI HANDEL TRANSPORT Anna Chmiel
Email wykonawcy: biuro@muszkieter.p
Adres pocztowy: Charężów 6
Kod pocztowy: 26-060
Miejscowość: Chęciny
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 202080.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202080.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 277714.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.