eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Dowóz dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonych trasach do Szkoły Podstawowejw Ładach i Sękocinie oraz na zajęcia w Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie w roku szkolnym 2019/2020

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-05

Ogłoszenie nr 510186770-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.

Gmina Raszyn: Dowóz dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonych trasach do Szkoły Podstawowej: w Ładach i Sękocinie oraz na zajęcia w Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574397-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna , 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonych trasach do Szkoły Podstawowej: w Ładach i Sękocinie oraz na zajęcia w Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie w roku szkolnym 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.16.2019.DC

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczeniu usługi transportu w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonej trasie według rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1, do Szkoły Podstawowej w Ładach przy ul. Długiej 49 w Dawidach Bankowych, Szkoły Podstawowej w Sękocinie przy ul. Wierzbowej 5 oraz na zajęcia w Centrum Sportu Raszyn w Raszynie, we wszystkie dni nauki szkolnej okresie od dnia 3 września 2019 r. do dnia 25 czerwca 2020 r." W ramach zamówienia, świadczona będzie usługa w zakresie zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonej trasie, według rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1, do: - Szkoły Podstawowej w Ładach Dawidy Bankowe, ul. Długa 49 05-090 Raszyn - Szkoły Podstawowej w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5 05-090 Raszyn - Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie we wszystkie dni nauki szkolnej, w terminie od dnia 3 września 2019 r. do dnia 25 czerwca 2020 r. (max. 186 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy). Przedmiot umowy musi być wykonywany zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 września 2001r o Transporcie drogowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm./. oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm./.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 204600
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "Leszek Wnuk" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 38B
Kod pocztowy: 05-816
Miejscowość: Opacz Mała
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 212932.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 208320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 336072.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.