eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE I SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN -PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE, SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU I EMERYTÓW SĄDU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2020-09-23

Ogłoszenie nr 510184028-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE I SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN -PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE, SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU I EMERYTÓW SĄDU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567283-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540144867-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Sąd Okręgowy w Szczecinie, ul.Kaszubska 42, 70-952 Szczecin Pani Marta Perkowska; tel. 91 48 38 447, faks 91 48 38 313, e-mail: mperkowska@szczecin.so.gov.pl
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Pani Joanna Hreczuch, e-mail: jhreczuch@szczecin-centrum.sr.gov.pl tel. 91 48 55 246, Pani Patrycja Margol, e-mail: pmargol@szczecin-centrum.sr.gov.pl tel. 91 48 55 234 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin, faks. 91 48 55 246
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Pan Sebastian Adamowicz, e-mail: sadamowicz@szczecin-pr.sr.gov.pl tel. 91 46 03 561 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin faks. 91 46 03 542


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00032453000000, ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4480002, e-mail jozaw@o2.pl, modorski@szczecin.so.gov.pl; mjudycki@szczecin.so.gov.pl, faks 091 4489915.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.so.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Na podstawie § 3 umowy z dnia 19 lipca 2019 r. i art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.1843 ze zmianami), Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie upoważnił w roku 2020 Sąd Okręgowy w Szczecinie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu". Odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania jest Sąd Okręgowy w Szczecinie na podstawie porozumienia, o którym mowa wyżej oraz na podstawie upoważnień udzielonych przez pozostałych Zamawiających zgodnie z ujętym w nich zakresem. Pozostali Zamawiający ponoszą odpowiedzialność zgodnie z zapisami wynikającymi z ustawy Pzp w tym zakresie (art.16 ustawy Pzp). Zamówienie zostanie udzielone przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w imieniu własnym i na rzecz pozostałych Zamawiających.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE I SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN -PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE, SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU I EMERYTÓW SĄDU

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/6/PN/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę pracownikom Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu dostępu do różnego rodzaju usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach sportowo-rekreacyjnych. 2) Zamawiający wymaga, żeby pracownicy mieli pełny dostęp do świadczonych usług, obejmujący realizację co najmniej następujących form aktywności: aerobic, aqua aerobic, pływanie (basen), fitness, pilates, szkoła jogi, sauna, siłownia, szkoła tańca, zumba spinning, ściana wspinaczkowa, sztuki walk, nordic walking, grota solna, squash. Zakres usług jest jedynie orientacyjnym wskazaniem usług i zamawiający zastrzega możliwość korzystania przez uczestników z innych nieodpłatnie oferowanych usług zapewnianych przez obiekty, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług świadczonych przez obiekty, z którymi nawiąże współpracę w trakcie realizacji zamówienia. 3) Zgłoszeni pracownicy będą posiadali dostęp do minimum 1000 obiektów sportowych na terenie całego kraju w tym obligatoryjnie do minimum 70 obiektów sportowych na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz obligatoryjnie do minimum 35 na terenie Szczecina w tym do minimum 2 obiektów z basenem, 2 obiektów z aqua aerobikiem, 4 obiektów ze szkołą jogi. 4) Zamawiający wymaga, aby dostępność obiektów nie była ograniczona porą dnia, tzn. uprawniony będzie miał prawo korzystania z obiektu w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających. 5) Przez jeden obiekt sportowy rozumie się budynek, zespół budynków i/lub samodzielny lokal, w którym będą świadczone usługi objęte zamówieniem (minimum jedno zajęcie sportowe lub rekreacyjne, o którym mowa w pkt 2 lit b). 6) Jeżeli dwa lub więcej niezależnych podmiotów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne posiadają tę samą lokalizację (adres administracyjny), wówczas Zamawiający na gruncie prowadzonego postępowania będzie traktował je odrębnie. 7) Dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych winien posiadać charakter: a) nielimitowany, tj. dający możliwość korzystania bez przerwy z różnych usług w różnych obiektach tego samego dnia bez konieczności deklaracji korzystania z określonej lokalizacji. Jedyne przerwy w korzystaniu z usług, jakie są dopuszczone, mogą wynikać tylko i wyłącznie z faktu, że dane obiekty sportowo-rekreacyjne wprowadzają limity lub przerwy między zajęciami wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych lub obowiązujących w obiektach regulaminów i godzin pracy; powyższe nie wyklucza jednak możliwości korzystania przez uczestnika z usług w innym obiekcie w tym samym dniu; b) nieograniczony czasowo, tj. dający dostęp do wybranej usługi nie krócej niż przez 45 min. Skrócenie limitu czasu trwania usług do 30 minut dopuszczalny jest z przyczyn bezpieczeństwa i zdrowotnych (sauna, vacu). c) zwolniony z dodatkowych opłat, chyba że takie są wprowadzone przez same obiekty sportowo-rekreacyjne, a wysokość jednostkowej dopłaty w obiekcie nie przekracza 25 zł; wówczas taka dopłata pobierana jest bezpośrednio od uczestnika programu sportowo-rekreacyjnego i nie jest nią obciążony Zamawiający. Szacunkowa wielkość zamówienia: Z uwagi na fakt, że chęć uczestnictwa w dostępie do usług jest dobrowolna nie jest możliwe precyzyjne ustalenie liczby uczestników w każdym kwartale. Planowana ilość pracowników, która zakupi karnety to ok. 230 osób. Ilość osób została ustalona na podstawie średniej ilości osób jednocześnie korzystających z karnetów w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. 13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby, które będą wykonywać czynności administracyjno-biurowych związane z obsługą kart na okres realizacji całej umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22, paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Wykonawca przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób oraz pisemnych oświadczeń osób realizujących przedmiot zamówienia, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie na umowę o pracę obejmować musi okres realizacji całego zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego. Podwykonawca przedstawia pisemny wykaz osób wraz z pisemnymi oświadczeniami tych osób, że są zatrudnione na umowę o pracę, przed przystąpieniem do realizacji czynności, do których zostały wyznaczone. Zmiana osób w wykazie, w trakcie realizacji umowy, nie wymaga zmiany umowy lecz zawiadomienia Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92000000-1


Dodatkowe kody CPV: 92600000-7, 92610000-0, 92330000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 315833.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: VANITYSTYLE SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skierniewicka 16/20
Kod pocztowy: 01-230
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 257520
Oferta z najniższą ceną/kosztem 257520
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 257520
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.