eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla Wydziału Geodezji. Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu"Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-23

Ogłoszenie nr 510184024-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla Wydziału Geodezji. Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
dla zamówienia w części 2: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Realizacja w roku 2020-21

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540722-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540087877-N-2020 , 540090921-N-2020, 540093833-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 25086404300000, ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 378 400, e-mail przetargi@powiat-ostrowski.pl, faks 627 378 433.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-ostrowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla Wydziału Geodezji. Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RPZ.272.17.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla Wydziału Geodezji. Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został w zawarty w załącznikach do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30.21.33.00 - Komputer biurkowy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 187096.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Innovation in Technology sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szmaragdowa 3
Kod pocztowy: 78-100
Miejscowość: Niekanin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 165712.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130869.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261065.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa oryginalnych komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24390.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polsoft Engineering sp. z o.o.
Email wykonawcy: polsoft@polsoft.pl
Adres pocztowy: Ks. Bpa H. Bednorza 19
Kod pocztowy: 40-384
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33406.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33406.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33406.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8130.08
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alltech sp. jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9544.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9544.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9544.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.