eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów Lubelski › Remont pomieszczeń przeznaczonych na kancelarie leśnictw

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-15

Ogłoszenie nr 510171359-N-2019 z dnia 15-08-2019 r.

Nadleśnictwo Janów Lubelski: Remont pomieszczeń przeznaczonych na kancelarie leśnictw

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556247-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Janów Lubelski, Krajowy numer identyfikacyjny 83001745200000, ul. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 720 072, e-mail sekretarz.janow@lublin.lasy.gov.pl, faks 158 720 185.
Adres strony internetowej (url): http://www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pomieszczeń przeznaczonych na kancelarie leśnictw

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S.270.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części: Część I- Remont pomieszczeń w budynku biurowym Nadleśnictwa Janów Lubelski Część II - Remont pomieszczeń w budynku znajdującym się na szkółce leśnej " Gierłachy" 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: o Wymiana drzwi wewnętrznych o Rozebranie ścianki działowej o Wykonanie ścianek działowych o Wymiana instalacji elektrycznych o Remont podłóg i posadzek o Remont ścian wewnętrznych o Prace malarskie 2. Wymagania dotyczące robót: a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej SIWZ. c) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną. d) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. e) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. f) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. g) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. h) Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy Pzp., a mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. i) Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości i zrównanej z tym okresem rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. j) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów w formie pisemnej o charakterze odpłatnym z podwykonawcami - zgodnie z art. 2 pkt 9b i art. 143b ustawy Pzp. k) Zamawiający wymaga, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określonych w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących nadzór nad robotami budowlanymi, kierowników robót oraz dostawców materiałów. Realizacja tego postanowienia będzie kontrolowana przez Zamawiającego przede wszystkim w oparciu o oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności (zał. Nr 10 do SIWZ) składane przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jak i w trakcie realizacji zamówienia. Dokument ten będzie potwierdzeniem dla Zamawiającego, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w oparciu o Kodeks pracy. Zamawiający może żądać również innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz stosować sankcje z tytułu braku spełnienia opisanego wyżej wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. Wykonawcy mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót budowlanych w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7


Dodatkowe kody CPV: 45110000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont pomieszczeń w budynku biurowym Nadleśnictwa Janów Lubelski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 49043.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łacko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 23-300 Janów Lubelski
Kod pocztowy: 23-300
Miejscowość: Janów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 57369.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57369.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57369.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont pomieszczeń w budynku znajdującym się na szkółce leśnej " Gierłachy"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 49495.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Usłogi Remontowo-Budowlane Andrzej Łacko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 23-300 Janów Lubelski
Kod pocztowy: 23-300
Miejscowość: Janów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61009.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61009.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61009.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.