eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Przebudowa ulicy Świdlińskiej w Szamotułach"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-15

Ogłoszenie nr 510171355-N-2019 z dnia 15-08-2019 r.

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły: Przebudowa ulicy Świdlińskiej w Szamotułach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 558546-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Krajowy numer identyfikacyjny 52657000000000, ul. ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 501, e-mail umig@szamotuly.pl, faks 612 920 072.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szamotuly.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Świdlińskiej w Szamotułach"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WI.271.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac obejmuje m. in.: - roboty przygotowawcze; - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne; - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego; - nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego; - nawierzchnia parkingu z betonu asfaltowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ; - Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) - załącznik nr 12 do SIWZ. Uwaga: W związku z faktem, że roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym, przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy. Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac niezwłocznie opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45200000-9, 45233120-6, 45233220-7, 45233222-1, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 743772.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
Email wykonawcy: prdmsa@prdmsa.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wlkp. 75
Kod pocztowy: 64-500
Miejscowość: Szamotuły
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 711066.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 711066.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799700.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.