eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prószków › "Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn."Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-12

Ogłoszenie nr 510151309-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.

Gmina Prószków: "Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn.: "Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 - poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545173-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Prószków, Krajowy numer identyfikacyjny 531413248, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774013700, e-mail rada@proszkow.pl, faks 774013711.
Adres strony internetowej (url): www.bip.proszkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn.: "Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RO.271.3.2020.ORM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek oraz montaż niżej wskazanych elementów, w zakresie niżej wskazanych zadań: Zadanie nr 1 - Dostawa, rozładunek i montaż 40 szt. edukacyjnych zewnętrznych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na 4 frakcje w kształcie dostosowanym dla dzieci, tj. 10 kompletów po 4 sztuki. Zadanie nr 2 - Dostawa, rozładunek i rozstawienie 8 szt. pojemników na zużyte baterie Zadanie nr 3 - Dostawa, rozładunek i montaż 5 szt. zewnętrznych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na 4 frakcje wyposażonych w edukacyjną grę w zakresie prawidłowej segregacji odpadów z wykorzystaniem zadrukowanych prostopadłościanów obrotowych. Zadanie nr 4 - Dostawa, rozładunek i rozstawienie 54 szt. wewnętrznych pojemników do segregacji odpadów na 4 frakcje. Zadanie nr 5 - Dostawa, rozładunek i rozstawienie 52 szt. pojemników 1100 dm3 na odpady segregowane, zamykanych - z klapą. Zadanie nr 6 - Dostawa pojemników wewnętrznych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 34.92.84.80 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa, rozładunek i montaż 40 szt. edukacyjnych zewnętrznych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na 4 frakcje w kształcie dostosowanym dla dzieci, tj. 10 kompletów po 4 sztuki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 39920
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KAZAR Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: az@kazarpolska.pl
Adres pocztowy: Plac Powstańców Warszawy 2
Kod pocztowy: 00-030
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 49101.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49101.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49101.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa, rozładunek i rozstawienie 8 szt. pojemników na zużyte baterie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3888
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KAZAR Polska sp. z o.o.
Email wykonawcy: az@kazarpolska.pl
Adres pocztowy: Plac Powstańców Warszawy 2
Kod pocztowy: 00-030
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4782.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4782.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4782.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa, rozładunek i montaż 5 szt. zewnętrznych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na 4 frakcje wyposażonych w edukacyjną grę w zakresie prawidłowej segregacji odpadów z wykorzystaniem zadrukowanych prostopadłościanów obrotowych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 81610.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "Mentor" Agencja Reklamy i Dydaktyki Elżbieta i Paweł Majchrzak spółka jawna
Email wykonawcy: biuro@mentor-polska.pl
Adres pocztowy: Przyrowo 14/9
Kod pocztowy: 78-320
Miejscowość: Połczyn-zdrój
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 82902
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82902
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82902
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa, rozładunek i rozstawienie 54 szt. wewnętrznych pojemników do segregacji odpadów na 4 frakcje.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa, rozładunek i rozstawienie 52 szt. pojemników 1100 dm3 na odpady segregowane, zamykanych - z klapą.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29996.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: 4M M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda spółka jawna
Email wykonawcy: info@mmmm.com.pl
Adres pocztowy: ul. Gubińska 16
Kod pocztowy: 66-600
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39975.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39975.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39975.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa i rozładunek pojemników wewnętrznych na odpady komunalne

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.