eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych , wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul.Doc. Adama Dowgirda 9,17-200 Hajnówka.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-12

Ogłoszenie nr 510143345-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych , wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul.Doc. Adama Dowgirda 9,17-200 Hajnówka.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563725-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 50582500000000, ul. ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 684 26 79, e-mail spzoz@onet.eu, faks 85 684 26 79.
Adres strony internetowej (url): http://spzoz.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych , wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul.Doc. Adama Dowgirda 9,17-200 Hajnówka.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2019/PN/OK/01

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc.Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka zlokalizowanych w: 1 Zespół budynków szpitalnych Hajnówka Doc.Adama Dowgirda 9;Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Hajnówka 11Listopada 20; 3 Przychodnia Rejonowa Nr 1 Hajnówka Piłsudskiego 10; 4 GOZ Białowieża Białowieża Puszczańska 2;5 GOZ Narew Narew Kościelna 4; 6 GOZ Narewka Narewka Kościelna 1; 7 GOZ Czeremcha Czeremcha Duboisa 13; 8 WOZ Nowoberezowo Hajnówka Nowoberezowo 82 w ilości około 2000 m3 rocznie.1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Lokalizacja 1 Zespół budynków szpitalnych - Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda 9 . Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio co 5 dni) po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 2. 200101 - papier i tektura Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych. Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 3. 200108 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji Podstawienie kontenera o pojemności 0,24 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 4. 150101 - opakowania z papieru i tektury Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych. Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 5. 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) każdy w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski - odpady medyczne). Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 6. 150106 - zmieszane odpady opakowaniowe Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) każdy w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski - odpady medyczne). Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 7. 150107 - opakowania inne ze szkła Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne). Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 8. 180104 - odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio 1 raz w tygodniu) po telefonicznym zgłoszeniu. Lokalizacja 2 Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy - Hajnówka ul. 11 listopada 20. Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika 1,1 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 2. 200108 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji Podstawienie kontenera o pojemności 0,24 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 3. 180104 - odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio 1 raz w tygodniu) po telefonicznym zgłoszeniu. Lokalizacja 3 Przychodnia Rejonowa Nr 1 - Hajnówka ul. Piłsudskiego 10. Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 2. 150101 - opakowania z papieru i tektury Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych. Odbiór dwa razy w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pozycja 3. 150106 - zmieszane odpady opakowaniowe Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski - odpady medyczne). Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu. Lokalizacja 4 Gminny Osrodek Zdrowia w Białowieży ul. Puszczańska 2. Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Lokalizacja 5 Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi ul. Kościelna 4. Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Lokalizacja 6 Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce ul. Kolejowa 1. Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Lokalizacja 7 Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze ul. Dubois 13. Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Lokalizacja 8 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie 82. Pozycja 1. 200301 - niesegregowane odpady komunalne Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 0,24m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu. Pakiet II Pozycja 1. 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Odbiór 1 raz w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu. Odpad gromadzony w kontenerze i w workach foliowych w kolorze wskazanym przez wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne). PAKIET III Pozycja 1. 19 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Odpad zgromadzony w workach foliowych i metalowych beczkach, odbiór w uzgodnionym terminie po telefonicznym zgłoszeniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 131796.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@puk-hajnowka.pl
Adres pocztowy: Łowcza 4
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 142340.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142340.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142340.46
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 800.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@puk-hajnowka.pl
Adres pocztowy: Łowcza 4
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 864.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 864.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 864.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 360.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@puk-hajnowka.pl
Adres pocztowy: Łowcza 4
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 388.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 388.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 388.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.