eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Proszowice › Wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-13

Ogłoszenie nr 510126243-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach: Wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Aktywna Świetlica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550741-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Kancelaria Zamówień Publicznych


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 35715270400000, ul. ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 22 12, e-mail mgops@proszowice.pl, faks 12 386 22 12.
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MGOPS.5.2020/AŚ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć. 2. Zadanie 1 - 5-7 osób - wychowawca świetlicy przez 4-6 godz dziennie w 3 PWD Proszowice Klimontów Kościelec - Łącznie 1795 godzin opieki Zadanie 2 - 3 nauczycieli zajęć języka angielskiego - 150 godzin Zadanie 3 - 3 nauczycieli zajęć muzycznych - 100 godzin Zadanie 4 - 3-5 nauczycieli zajęć ekspresji twórczej - 220 godzin Zadanie 5 - 3 nauczycieli zajęć matematycznych - 100 godzin Zadanie 6 - 3 opiekunów zajęć samorządność - 100 godzin Zadanie 7 - 3-5 nauczycieli zajęć komputerowych- 120 godzin Zadanie 8 - 3 nauczycieli zajęć sportowych - 220 godzin Zadanie 9 - 3-5nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną - 258 godzin Zadanie 10 - 3-5 logopedów - 282 godzin Zadanie 11 - 3-5 pedagogów - 225 godzin Zadanie 12 - 1-3 terapeuty uzależnień - 100 godzin Zadanie 13 - 1-3 dietetyka -terapeuty profilaktyki zdrowotnej - 55 godzin - Łącznie 1930 godzin zajęć Zadanie 14 3 pracowników sprzątających w 3 PWD - 330 godzin /1 godz. dziennie Zadanie 15 4 -8 opiekunów wycieczki /opiekunów kolonii letniej - stawka za 1 g pracy na wycieczce Łącznie 773 godz dla opiekunów wycieczek

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4


Dodatkowe kody CPV: 80500000-9, 85000000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie 1 - 5-7 osób - wychowawca świetlicy przez 4-6 godz dziennie w 3 PWD Proszowice Klimontów Kościelec - Łącznie 1795 godzin opieki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 89750
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 19
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 19
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV.8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 89750
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89750
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Joanna Paluch 50 zł 132h Paweł Gajda 50 zł 100h Jerzy Bysiec 50zł 150h Agnieszka Komenda - 50 zł 84h Jadwiga Fularska - 50 zł 21 tyg po 3 h Katarzyna Hajdys - 50 zł 120 h Anna Batko - 50 zł 226h Lidia Zawartka - 50 zł 290h Jolanta Nowak - 50 zł 135 h Bernadeta Gruszka 50 zł 74 h Zbigniew Rybiński -50 zł 200h Małgorzata Wieczorek -50 zł 10 h/tydz Dorota Bartkowska - 50 zł 100h Elżbieta Kocierz- 50 zł 4 h w tyg Marta Pasternak -50 zł 6 h w tyg Teresa Ochęduszko - 50 zł 10 h w tyg


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie 2 - 3 nauczycieli zajęć języka angielskiego - 150 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Mateusz Migas - 60 zł, 40h Danuta Rusek - 60 zł 39h, Urszula Kowalska- 60 zł 13tyg x 3h


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie 3 - 3 nauczycieli zajęć muzycznych - 100 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zadanie 3 - 3 nauczycieli zajęć muzycznych - 100 godzin Zyta Gołębiowska - 60 zł 30h Olaf Jakubowski -60 zł godz 60 Joanna Paluch- 60 zł, 21 h Jolanta Nowak 60 zł 40h Jolanta Lipowiecka-Gorzkowska -60 zł 13 tyg/ 3 h


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Zadanie 4 - 3-5 nauczycieli zajęć ekspresji twórczej - 220 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13200
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13200
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zadanie 4 - 3-5 nauczycieli zajęć ekspresji twórczej - 220 godzin Joanna Paluch 60zł 84h Marzena Bysiec - 60zł14tyg x 2 h Anita Paluch- 60 zł 25 h Katarzyna Hajdys 60 zł 50h Renata Pawłowska- 60 zł 13x4, Bernadeta Gruszka 60 zł 21 tyg 2h


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Zadanie 5 - 3 nauczycieli zajęć matematycznych - 100 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Agnieszka Komenda 60 zł 21h Jolanta Nowak - 60 zł 34h Monika Kwiecień - 60 zł14tyg x 2h Edyta Twardowska-Trętko - zad 5 - 60 zł39 h


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Zadanie 6 - 3 opiekunów zajęć samorządność - 100 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Maria Kieruzal - 60 zł 13 tyg x 3h, Urszula Miśkiewicz - zad 6 - 60 zł 14tyg x 3h Marta Pasternak 60 zł 39 h,


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Zadanie 7 - 3-5 nauczycieli zajęć komputerowych- 120 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7200
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7200
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Marzena Machnicka - 60 zł30 h Bernadeta Gruszka - 60 zł 21tygx6, Zbigniew Rybiński -60zł 21tygx6, Paweł Gorzkowski -60 zł13 tyh x 3 h


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Zadanie 8 - 3 nauczycieli zajęć sportowych - 220 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13200
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13200
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Jerzy Bysiec 60 zł 52h, Zbigniew Rybiński 60 zł 8h/tydz Marcin Grzyb 60 zł 13 tyg x 5h,


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Zadanie 9 - 3-5nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną - 258 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15480
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15480
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15480
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15480
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Marzena Bysiec 60 zł 14tyg x 2h Joanna Paluch 60 zł, 4 h/tydz Agnieszka Komenda- 60 zł 60 h Anna Głąbicka - zad 9 - 60 zł58 h Agata Pławecka - zad 9 - 60zł, 60h


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Zadanie 10 - 3-5 logopedów - 282 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16920
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pky IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16920
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16920
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16920
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Anna Grzybowska - 60 zł78h Katarzyna Hajdys -60 zł 40h Jadwiga Fularska- 60 zł 6 h x 21 tyg,


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Zadanie 11 - 3-5 pedagogów - 225 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13500
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13500
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Paweł Gajda - 60 zł 70h, Urszula Miśkiewicz - 60 zł 14tyg x5h Anita Paluch 60 zł 4200,00zł Anna Głąbicka 60 zł 81h Lidia Zawartka - 60 zł 21 h


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Zadanie 12 - terapeuty uzależnień - 100 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Dorota Bartkowska 60 zł 8 x6h Agata Pławecka - zad 12 - 60zł, 60h


CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Zadanie 13 - dietetyka -terapeuty profilaktyki zdrowotnej - 55 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3300
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Paweł Horowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3300
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3300
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3300
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: Zadanie 14 3 pracowników sprzątających w 3 PWD - 330 godzin /1 godz. dziennie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7260
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z pkt IV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8250
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8250
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8250
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zofia Zemeła- 25 zł Marzena Mlaskawa- 25 zł Bożena Szterleja - 25 zł


CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: Zadanie 15 Wynagrodzenie opiekuna wycieczki /opiekuna kolonii letniej - stawka za 1 g pracy opiekuna na wycieczce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23250
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: zgodnie z iV 8)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23250
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23250
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23250
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Joanna Paluch 30zł 32 h Anna Batko 30zł Katarzyna Hajdys 30 zł 120h Zbigniew Rybiński 30zł Anna Grzybowska - 30 zł 120h Lidia Zawartka - 30 zł


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.