eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 510125241-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548796-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 97077155100000, ul. ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 3202225, 3202315, e-mail wspr@pogotowie.zgora.pl, faks 683 202 225.
Adres strony internetowej (url): www.pogotowie.zgora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/06/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sukcesywnym zakupie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (dalej również: "paliwo") dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, zgodnie z opisem poniżej: 1) W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na olej napędowy do 11 pojazdów w łącznej ilości 80 000 litrów i benzyny bezołowiowej do 1 pojazdu w łącznej ilości 2 000 litrów. 2) Z powodu niemożliwej do przewidzenia ilości interwencji ratowniczych Zamawiający zastrzega, że ilości paliwa w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie, na co Zamawiający nie ma wpływu. 3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Z tytułu zakupu mniejszej niż prognozowana ilości paliwa nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia. 4) Wykonawca wystawi 13 kart bezgotówkowych na pojazdy wyznaczone przez Zamawiającego, uprawniające kierowców prowadzących pojazdy do tankowania na obszarze całego kraju. Wykaz samochodów zostanie dostarczony wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości tych pojazdów. 5) Paliwo płynne będące przedmiotem zamówienia musi być wysokiej jakości i spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych DZ.U. z 2015 poz.1680 oraz jednocześnie spełniać normy EN 590. 6) Wykonawca musi dysponować stacjami paliw spełniającymi wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 282). 7) Co najmniej jedna stacja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych we wspólnej sieci. Wykonawca na etapie realizacji umowy przedstawi dokument członkostwa w sieci. 9) Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów polegać będzie na: a) bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych i motocykla, b) zakupie (tankowaniu) paliwa z dystrybutora na całodobowych stacjach paliw z sieci na terenie całego kraju przez 7 dni w tygodniu, c) bezgotówkowej sprzedaży paliwa, która umożliwi prowadzenie przez wykonawcę ewidencji zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości zakupionego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu, który kierowca podaje przy zapłacie za tankowanie; d) rozliczaniu zakupów paliwa na podstawie kart bezgotówkowych w okresach rozliczeniowych trwających: od 1-szego do 15 -tego dnia miesiąca i od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, e) rozliczaniu za zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej wg ceny obowiązujące na stacjach paliw wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie wskaźnika obniżki cen na fakturze a nie bezpośrednio przy zakupie paliwa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09134220-5


Dodatkowe kody CPV: 09132100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 266715.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BIOESTRY SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wincentego Witosa 7
Kod pocztowy: 56-200
Miejscowość: Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 328060
Oferta z najniższą ceną/kosztem 328060
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 336080
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.