eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-09

Ogłoszenie nr 510124047-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny: Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
POWR.03.05.00-00-Z044/17 "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548493-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Krajowy numer identyfikacyjny 16200000000000, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 347 27 40, e-mail slamalin@pg.edu.pl, faks +48 58 348 60 79.
Adres strony internetowej (url): www.pg.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/116/061/D/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy POWR.03.05.00-00-Z044/17). Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części : Część 1 - Odczynniki chemiczne i wskaźnik do kontroli sterylizacji, Część 2 - Specjalistyczne produkty chemiczne do izolacji DNA i reakcji PCR, Część 3 - Odczynniki specjalistyczne, Część 4 - Chemikalia nieorganiczne i organiczne, Część 5 - Target do napylarki, Część 6 - Kuweta ze szkła kwarcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularze rzeczowo-cenowe) oraz Załącznik nr 4 do SIWZ (Wzór umowy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33696300-8


Dodatkowe kody CPV: 24300000-7, 24000000-4, 33793000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Odczynniki chemiczne i wskaźnik do kontroli sterylizacji

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie faktyczne - w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie prawne - do stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Specjalistyczne produkty chemiczne do izolacji DNA i reakcji PCR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1442.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: A&A Biotechnology s.c. Adam Burkiewicz Ewelina Dajnowska-Burkiewicz
Email wykonawcy: justyna.ostrowska@aabiot.com
Adres pocztowy: Al. Zwycięstwa 96/98
Kod pocztowy: 81-451
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1729.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1729.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1729.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Odczynniki specjalistyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3145.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro.sa@merckgroup.com
Adres pocztowy: ul. Szelągowska 30
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3113.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3113.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3113.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Chemikalia nieorganiczne i organiczne

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie faktyczne - w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie prawne - do stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Target do napylarki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2640.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PIK Instruments Sp. z o.o.
Email wykonawcy: anna.gmurczyk@pik-instruments.pl
Adres pocztowy: ul. Okulickiego 7/9
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3075.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3075.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3075.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Kuweta ze szkła kwarcowego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie faktyczne - w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie prawne - do stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.