eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-09

Ogłoszenie nr 510124038-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych: Sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536820-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540081345-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 93268454000000, ul. ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 769 950, e-mail mzdps@mzdps.wroclaw.pl, faks 713 769 905.
Adres strony internetowej (url): https://mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCUS.DZP.373-30/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 15331170-9 Warzywa mrożone, 15330000-0 Przetworzone owoce i warzywa, 15896000-5 Produkty głęboko mrożone. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 15330000-0


Dodatkowe kody CPV: 15331170-9, 15896000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 75000.21
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FARUTEX SP. Z O. O.
Email wykonawcy: kupuj.wroclaw@farutex.pl
Adres pocztowy: UL. GRANICZNA 8B 54-610 WROCŁAW
Kod pocztowy: 54-610
Miejscowość: WROCŁAW
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 60038.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56039.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65262.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.