eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - roboty obejmują parter w części głównej budynku.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-09

Ogłoszenie nr 510123936-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.

Kuratorium Oświaty w Łodzi: Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - roboty obejmują parter w części głównej budynku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535589-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540079476-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 64732480000000, ul. al. Kościuszki -, 90-446 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 867, e-mail kolodz@kuratorium.lodz.pl, faks 426 360 385.
Adres strony internetowej (url): www.kuratorium.lodz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - roboty obejmują parter w części głównej budynku.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ŁKO.WO.27.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, remontu i przebudowy pomieszczeń oraz korytarzy w budynku mieszczącym się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 na parterze, w części głównej budynku. 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 2.1. Zakres rzeczowy robót: - rozebranie istniejących podłóg drewnianych, wykonanie nowych posadzek w pokojach z wykładzin podłogowych wraz z podkładem i wywinięciem na ściany oraz w toaletach i pomieszczeniu socjalnym z płytek ceramicznych, - remont schodów polegający na obłożeniu ich płytkami (od strony wejścia głównego do budynku i od strony podwórza) na klatce schodowej wraz z podestem, - remont, renowacja i czyszczenie schodów z lastrico oraz balustrady schodowej na klatce schodowej (dotyczy schodów pomiędzy I piętrem a piwnicą) oraz podniesienie balustrady schodowej, - wyburzenia i wykonanie nowych ścian działowych, uzupełnienia i przebicia stropów, - przygotowanie sufitów do montażu sufitów podwieszanych, - remont ścian roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa, szpachlowanie ścian, malowanie, - montaż nowej stolarki drzwiowej, - wykonanie przewodów wentylacyjnych, - wykonanie robót elektrycznych w dodatkowych pomieszczeniach obejmujących instalacje oświetleniową, gniazd wtykowych ogólnych, gniazd wtykowych DATA, gniazd wtykowych komputerowych, - wykonanie instalacji oc w dodatkowych pomieszczeniach, - wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe. 2.2. Zamawiający informuje, że montaż osprzętu (lampy, gniazdka) oraz montaż biały będzie realizowany przez wykonawcę, który rozprowadzał instalację elektryczną i sanitarną w remontowanym budynku za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych na rysunku określającym zakres robót objętych zamówieniem, a oznaczonych kolorem czerwonym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1


Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45421000-4, 45431000-7, 45421100-5, 45442100-8, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 832173.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INNDOM sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lipowa 49 lok. U 12/13
Kod pocztowy: 90-630
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 670350
Oferta z najniższą ceną/kosztem 654582.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 995709.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.