eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Budowa dojazdów pożarowych nr 10 i 11 w leśnictwach Łętowo i Gwiazdówko

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-07

Ogłoszenie nr 510121700-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.

Nadleśnictwo Sławno: Budowa dojazdów pożarowych nr 10 i 11 w leśnictwach Łętowo i Gwiazdówko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505554-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Sławno, Krajowy numer identyfikacyjny 77052828800000, ul. ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 598 102 433,00, e-mail arkadiusz.kujawski@szczecinek.lasy.gov.pl, faks 059 810 24 34.
Adres strony internetowej (url): http://www.slawno.szczecinek.lasy.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa dojazdów pożarowych nr 10 i 11 w leśnictwach Łętowo i Gwiazdówko

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SA.270.1.1.2020.AF

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa dojazdów pożarowych nr 10 i 11 w leśnictwach Łętowo i Gwiazdówko, działki ewidencyjne nr: 164, 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 182/1, 183/1, 177/1, 184/2, 189/1, 190, 194, 195, 202/3, 201/3, 200/1, 208, 207/1 obręb ewidencyjny Łętowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze: oRoboty pomiarowe. oKarczowanie pni i krzaków. oRoboty rozbiórkowe. 2. Roboty ziemne: oWykonanie wykopów. oWywóz nadmiaru gruntu. oWykonanie nasypów. 3. Podbudowy: oKorytowanie wraz z profilowaniem. oWarstwa odcinająca. oPodbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63. oPodbudowa z kruszywa naturalnego - mieszanka optymalna 0/31,5 (15 cm). oPodbudowa z kruszywa naturalnego - mieszanka optymalna 0/31,5 (20 cm). 4. Nawierzchnie: oNawierzchnia z płyt wielootworowych typu JOMB 100x75x12,5. oNawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5. oNawierzchnia z brukowca nieobrobionego z rozbiórki. 5. Roboty wykończeniowe i inne: oWykonanie przepustu z rur spiralnie karbowanych HDPE fi 50. oProfilowanie i plantowanie poboczy gruntowych. oDokumentacja powykonawcza. Szczegółowy zakres zamówienia stanowi przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko roboty wynikające z przedmiaru robót, ale wszystkie roboty jakie są konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45211350-7


Dodatkowe kody CPV: 45211350-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa dojazdów pożarowych nr 10 i 11 w leśnictwach Łętowo i Gwiazdówko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3270244.49
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koszalińska 60
Kod pocztowy: 76-100
Miejscowość: Sławno
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3045000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3045000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4342929.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.