eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymiinstalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-05

Ogłoszenie nr 510119516-N-2020 z dnia 05-07-2020 r.

Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka: Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542706-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540099025-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Krajowy numer identyfikacyjny 35119473600000, ul. Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 252 842, e-mail office@kcr.pl, faks 124 251 228.
Adres strony internetowej (url): http://www.kcr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A.I.271-11/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa zamówienia "Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody". Przedmiotem zamówienia jest budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka przy al. Modrzewiowej 22, 30-224 Kraków, na dz. Nr 228/2 obr. 9 Kraków.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5


Dodatkowe kody CPV: 45247270-3, 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111220-6, 45262300-4, 45223800-4, 45262310-7, 45310000-3, 45330000-9, 45233140-2, 45223200-8, 45111291-4, 45110000-1, 45233200-1, 45112710-5, 45231300-8, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 767120.17
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Majwer Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@majwer.pl
Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 2
Kod pocztowy: 30-437
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 943557.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 943557.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 999999.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.