eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-05

Ogłoszenie nr 510119514-N-2020 z dnia 05-07-2020 r.

Powiat Suski: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537089-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Suski, Krajowy numer identyfikacyjny 07218167500000, ul. ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 875 79 00, e-mail zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl, faks 33 874 15 52.
Adres strony internetowej (url): www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiatsuski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WZ.272.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część nr 1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej w trybie art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w celu regulacji niżej wymienionych działek: 1) Zadanie 1 działka ewid. nr. 3945/1, położona w Baczynie, 2) Zadanie 2 działka ewid. nr 7028, położona w Budzowie, 3) Zadanie 3 działka ewid. nr: 2417/2, położona w Lachowicach, 4) Zadanie 4 działka ewid. nr: 4207, położona w Stryszawie, 5) Zadanie 5 działki ewid. nr 21176/3, 23273/1, położone w Zawoi, Część nr 2. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej, do regulacji działek w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r., Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a w przypadku braku możliwości w trybach innych przepisów dla niżej wymienionych działek: 1) Zadanie 1 działki ewid. nr. 18030/2, 18035/2, 18030/3, 18030/17, 18030/5, 18037/1, 18030/9, 18030/12, 18030/11, 18038, 18037/2, 18005/1, 18005/2, 18005/3, 18019/3, 18019/1, 18019/2, 18013/7, 18018/2, 18013/1, 18017/2, 18017/3, 18016/1, 18015/1, 17953/1, 17952/1, 18092/1, 17908/2, 18093, 17949/3, 17946, 17947, 17944/3, 17949/2, 17949/1, 17944/2, 17944/1, 17940, 17935/2, 17939, 17937, 17936, 18430/27, położone w Zawoi; 2) Zadanie 2 działki ewid. nr: 3767, 3768, 3769, 3770, 3669, 3668, 3670, 3671, 3665, 3664, 3624, 3625, 3505/4, 3505/2, 3345/8, 3345/7, 3365, 3353, 3359/1, 3355, 3345/1, 2305/1, 3087, 3083/1, 2430/11, 2438/2, 8140/2, 2426, 2403/4, 2419, 2413, 3082, 1667, 1668, 1642/23, 1642/21, 8139, 1642/12, 1642/11 1642/16, 1642/17, 1335/6, 1262/8, 798/24, 798/25, 798/26, 798/27, 798/28, 798/11, 798/12, 794/1, 8102/3, 798/32, 798/14, 3343/5, położone w Juszczynie 3) Zadanie 3 działki ewid. nr: 1733/4, 1733/3, 1733/5, położone w Grzechyni, 4) Zadanie 4 działki ewid. nr: 6147/2, 3980/2, 4918/3, położone w Jordanowie, 5) Zadanie 5 działki ewid. nr. 6406/3, 6406/4, 6408/4, 6438, 6816/3, 6934/2, 7251/4, 7726/20, 7874/3, 7875/3, 7876/7, 78881/3, położone w Osielcu; 6) Zadanie 6 działki ewid. nr: 3736/1, 4019/37, 4052/2, 4056/3, 4057/8, położone w Juszczynie 7) Zadanie 7 działki ewid. nr: 9407/1, 9408/1, 9409/1, 9410/1, 9411/5, 9411/6, 9413/1, 9414/1, 9415/1, położone w Suchej Beskidzkiej, pozostałe informacje w siwz

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71.35.43.00 - Usługi badań katastralnych


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej w trybie art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w celu regulacji działek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20203.25
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PROGEO S.C. Magdalena Wojdyła- Rubiś, Robert Rubiś
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Raba Wyżna 39
Kod pocztowy: 34-721
Miejscowość: Raba Wyżna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98400
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej, do regulacji działek w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r., Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a w przypadku braku możliwości w trybach innych przepisów działek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 126016.26
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PROGEO S.C. Magdalena Wojdyła- Rubiś, Robert Rubiś
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Raba Wyżna 39
Kod pocztowy: 34-721
Miejscowość: Raba Wyżna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 120000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217833
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.