eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toszek › Budowa centrum przesiadkowego w Toszku - Parkuj i jedź - w formule "zaprojektuj i wybuduj"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-03

Ogłoszenie nr 510119501-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Gmina Toszek: Budowa centrum przesiadkowego w Toszku - Parkuj i jedź - w formule "zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 531654-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540078712-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Toszek, Krajowy numer identyfikacyjny 27625777100000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 378 020, e-mail zrp@toszek.pl, faks 322 334 141.
Adres strony internetowej (url): www.toszek.pl; www.bip.toszek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa centrum przesiadkowego w Toszku - Parkuj i jedź - w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZRP.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie obiektów budowlanych oraz uzyskanie od właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego stosownych dokumentów uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektów obejmujących m.in.: a) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu przebudowy budynku dworca wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi; b) wystąpienie o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, o ile do czasu zakończenia prac projektowych nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; c) wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ul. Dworcowej oraz miejsc parkingowych wraz z oświetleniem terenu; d) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania przebudowy, jak również docelowego projektu organizacji ruchu dla terenu dworca jak również ul. Dworcowej; e) wystąpienie o zgodę na wycinkę drzew i krzewów; f) przebudowę budynku dworca wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi; g) przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej; h) budowę parkingu; i) budowę przystanku autobusowego, j) budowę elementów małej architektury. 1. Etap A - dokumentacja projektowa (techniczna): - wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej, uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych, - wykonanie projektów budowlanych, - wystąpienie o wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego (o ile będzie wymagana), - wykonanie projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji, - wykonanie projektów organizacji ruchu, - wykonanie przedmiarów i kosztorysów szczegółowych, - przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych pism, - postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych, - wykonanie projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych, - uzyskanie dokumentów uprawniających do prowadzenia robót budowlanych. 2. Etap B - wykonanie prac budowlanych: - remont i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, - dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji, - urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów, - uzyskanie dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, - zapewnienie serwisowania zaprojektowanych i wmontowanych urządzeń w okresie gwarancji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71220000-6, 71320000-7, 71400000-2, 71221000-3, 71420000-8, 45300000-0, 45210000-2, 45400000-1, 45100000-8, 45220000-5, 45310000-3, 45330000-9, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45260000-7, 45230000-8, 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45317000-2, 45331000-6, 45333000-0, 45343000-3, 45421000-4, 45431000-7, 45432000-4, 45441000-0, 45442000-7, 45443000-4, 45453000-7, 45112700-2, 45112710-5, 45261000-4, 45223000-6, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3851222.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DROGOMAX Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bozek@maximusms.pl
Adres pocztowy: ul. Zagórska 133
Kod pocztowy: 42-680
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3360768.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3360768.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7999755.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 40

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.