eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych oraz preparatów histologicznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 510118315-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Uniwersytet Łódzki: Dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych oraz preparatów histologicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00- Z092/17-00 z dnia 28.06.2018 r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520862-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540049346-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Łódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 12870000000000, ul. ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 635 43 54, e-mail przetargi@uni.lodz.pl, faks 42 635 43 26.
Adres strony internetowej (url): https://www.uni.lodz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych oraz preparatów histologicznych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

33/ZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych oraz preparatów histologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - części nr 1-7. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w Załączniku nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. 4) Oferowany asortyment winien pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium RP; wszystkie dostarczane produkty winny być fabrycznie nowe (wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do jednostki organizacyjnej UŁ dokonującej zamówienia (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty) - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). Okres gwarancji na oferowany asortyment wynosi min. 12 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze swoją ofertą. Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z ofertą producenta

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33696300-8


Dodatkowe kody CPV: 33696600-1, 33141000-0, 33140000-3, 33954000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: część nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2160.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ABO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@abo.com.pl
Adres pocztowy: ul. Chociszewskiego 4
Kod pocztowy: 80-376
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2730.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2730.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6258.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: część nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 300.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
Email wykonawcy: aleksandra.nadolska@merckgroup.com
Adres pocztowy: ul. Szelągowska 30
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 289.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289.57
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: część nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1400.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
Email wykonawcy: aleksandra.nadolska@merckgroup.com
Adres pocztowy: ul. Szelągowska 30
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2106.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2106.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2106.65
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: część nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1200.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ABO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@abo.com.pl
Adres pocztowy: ul. Chociszewskiego 4
Kod pocztowy: 80-376
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1753.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1753.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1753.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: część nr 5

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

przedmiotowe postępowanie w części nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp - w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty przetargowej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.