eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › "Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej - założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami"Ogłoszenie z dnia 2020-07-01

Ogłoszenie nr 510117117-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Powiat Wołowski: "Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej - założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Wołowski, Krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, faks 713 805 900.
Adres strony internetowej (url): www.powiatwolowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej - założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZD.272.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest "Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej - założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami" w podziale na: CZĘŚĆ 1 - obręb: WOŁÓW CZĘŚĆ 2 - obręb: BRZEG DOLNY CZĘŚĆ 3 - obręb: LUBIĄŻ 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej dla obrębu Wołów, Brzeg Dolny i Lubiąż - utworzenie inicjalnych baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz bazy uzupełnienie danych EGiB w zakresie obejmującym tylko obiekty trwale związane z budynkami. 2) Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 3) W ramach prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia wyznaczone zostały następujące etapy: Etap 1 -Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia, pobranie materiałów i dokonanie wstępnej analizy w zakresie możliwości wykorzystania zawartości i treści materiałów źródłowych. Etap 2 - Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) z weryfikacją analizy wykorzystania materiałów oraz wykonanie działań harmonizujących powiązanych baz danych i rejestrów (EGiB, GESUT i BDOT500). Etap 3 - Zasilenie produkcyjnych baz danych wynikami prac. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasady realizacji usługi zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość danych i ich zgodność z warunkami technicznymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71250000-5


Dodatkowe kody CPV: 71354100-5, 72310000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: obręb: WOŁÓW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: USŁUGI GEODEZYJNE ARGEO mgr Maciej Kiszczyński
Email wykonawcy: argeo@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Olszewskiego 8/12
Kod pocztowy: 55-100
Miejscowość: Trzebnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 137145.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137145.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230722.00
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: obręb: BRZEG DOLNY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: USŁUGI GEODEZYJNE ARGEO mgr Maciej Kiszczyński
Email wykonawcy: argeo@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Olszewskiego 8/12
Kod pocztowy: 55-100
Miejscowość: Trzebnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 176136.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176136.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 207931.50
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: obręb: LUBIĄŻ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 56910.57
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: USŁUGI GEODEZYJNE ARGEO mgr Maciej Kiszczyński
Email wykonawcy: argeo@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Olszewskiego 8/12
Kod pocztowy: 55-100
Miejscowość: Trzebnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 65805.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65805.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 165616.01
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.