eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-15

Ogłoszenie nr 510103470-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych: Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540339-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, Krajowy numer identyfikacyjny 56706330000000, ul. ul. Jana Pawła II 7, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-15 8462214, e-mail a.markowicz@poczta.onet.pl, faks 0-15 8463719.
Adres strony internetowej (url): nowadeba.naszdps.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nowadeba.naszdps.pl/bip/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Postępowanie o zamówienie publiczne obejmuje wykonanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia w naczyniach termoizolacyjnych Wykonawcy do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jana Pawła II 7, 39-460 Nowa Dęba, bezpośrednio do punktu rozdziału posiłków. Przygotowanie posiłków ma uwzględniać specyfikę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej wraz z dietami: podstawowa, wątrobowa, wrzodowa, cukrzycowa, niskobiałkowa, łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu, dieta przecierana. Propozycja diet wyżej przedstawiona winna być opracowana przez uprawnionego dietetyka, a podmiot realizujący nasze zamówienie zobowiązany będzie do przestrzegania standardów dietetycznych i formalnego ich potwierdzenia. Na całodzienne wyżywienie składają się: śniadanie wraz z napojami, obiad z dwóch dań oraz kompot, podwieczorek np. kisiel, ciasto, owoce i itp., kolacja wraz z napojami. Maksymalna liczba mieszkańców DPS wynosi 52 osoby. Przeciętna liczba pacjentów określona do miesięcznych rozliczeń to 45 osób z dopuszczalną różnicą do 16% w obie strony. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ. Kod CPV 55.52.00.00 - Usługi dostarczania posiłków .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55520000-1


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17595552
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.H.U.P. :Pod Koroną"
Email wykonawcy: kopec.tadeusz@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Kod pocztowy: 36-110
Miejscowość: Majdan Królewski
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19002048
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.