eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach Etap II

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-04

Ogłoszenie nr 510098308-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.

Starostwo Powiatowe: Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach Etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526591-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540066658-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35155493300000, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 274 97 40, e-mail starostwo@myslenicki.pl, faks +48 12 274 97 42.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,1746540,budowa-budynku-uslug-publicznych-przy-ul-drogowcow-w-myslenicach-etap-ii.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach Etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

272.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykończeniem obiektu będącego w stanie surowym, wraz z przyłączami i infrastrukturą zewnętrzną. Projektowany budynek będzie należał do Starostwa Powiatowego w Myślenicach. W budynku znajdą się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów organu samorządowego oraz w zakresie obsługi klienta. W budynku przewidziano także pomieszczenia towarzyszące, pomieszczenia wspólne oraz pomieszczenia magazynowe i archiwum. Projektowany budynek jest 4 - kondygnacyjny, z jedną kondygnacją podziemną. Budynek jest w całości podpiwniczony. Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich prac, określonych w załączonych przedmiarach, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, obejmującą zatwierdzony projekt budowlany "Budynek usług publicznych, z wewnętrznym układem komunikacyjnym, towarzyszącą zewnętrzną infrastrukturą techniczną ze zbiornikiem p. poż. i miejscem do gromadzenia odpadów stałych, wewnętrznym wyposażeniem techniczno instalacyjnym, na działkach nr: 1887/24, 1887/25, 1887/26, 1887/27 i 1887/28, obr.1 w Myślenicach, przy ul. Drogowców" w/g pozwolenia na budowę Decyzja NR 279/2017 znak AB.6740.318.2017 z dnia 04.04.2017r. wraz z dokumentacją techniczną obejmującą zamienny projekt budowlany objęty decyzją NR 677/2017 znak AB.6740.789.2017 z dnia 11.07.2017r. ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOTYCZY ZMIANY W ZATWIERDZONYM PROJEKCIE BUDOWLANYM, POLEGAJĄCEJ NA ZMIANIE W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA OBIEKTU W WODĘ DLA CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, POPRZEZ LIKWIDACJĘ ZBIORNIKA P. POŻ. Z POMPĄ I ZASTĄPIENIE GO POBOREM WODY Z ISTNIEJĄCYCH HYDRANTÓW. Zakres robót obejmuje również projekt zamienny instalacji niskoprądowych w budynku, opracowany przez jedn. projektową ELPRO Kraków z grudnia 2019r projektant mgr inż. G. Tokarski. W związku z tym projektem nastąpiła również zmiana w robotach wykończeniowych pomieszczeń nr -1.04, -1.11 i 1.21 oraz w instalacjach c.o., wentylacji i klimatyzacji w tych pomieszczeniach. Roboty te ujęte są w przedmiarach robót. WSZYSTKIE OPISANE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WIELOBRANŻOWA WYKONAWCZĄ ORAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI POSTĘPOWANIA. Pozostałe szczegóły w siwz Dodatkowe cpv 45421100-5 45320000-6 45410000-4 45430000-0 45442100-8 45313100-5 45332000-3 45221100-7 45331200-8 45333000-0 45310000-3 45233200-1 45236000-0

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7249778.06
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana Gurgul Piotr Gurgul
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Boczna 11
Kod pocztowy: 34-600
Miejscowość: Limanowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7986905.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7986905.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10687438.02
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.