eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla wdrożonego w IMGW-PIB Zintegrowanego Systemu Informatycznego"Ogłoszenie z dnia 2020-05-31

Ogłoszenie nr 510094085-N-2020 z dnia 31-05-2020 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy: "Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla wdrożonego w IMGW-PIB Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 80507000000000, ul. ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, faks 225 694 415.
Adres strony internetowej (url): bip.imgw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla wdrożonego w IMGW-PIB Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WZP-262-10/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla wdrożonego w IMGW-PIB Zintegrowanego Systemu Informatycznego".

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72.50.00.00 - Komputerowe usługi pokrewne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 56000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SIMPLE Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bronisława Czecha 49/51
Kod pocztowy: 04-555
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68880.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68880.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68880.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dokupienie dodatkowych godzin opieki powdrożeniowej jest konieczne ze względu na wcześniejsze niż zaplanowano wykorzystanie wszystkich godzin opieki, jakie zostały zamówione zgodnie z umową z dnia 28.12.2017 nr 2378/AP/AI/2017. Wykorzystanie wszystkich zamówionych w umowie z 2017r. godzin na dzień dzisiejszy, związane jest ze zmianami organizacyjnymi jakie wprowadzono w Instytucie pod koniec roku 2018, a co za tym idzie koniecznością dokonania zmian w systemie EOD funkcjonującym w IMGW-PIB. Kolejnym powodem wykorzystania większej liczby godzin wsparcia wykupionych w abonamencie są zalecenia pokontrolne, które wymusiły wprowadzenie kolejnych zmian w systemie EOD dotyczących faktur, wniosków zakupowych i innych dokumentów. Zmiany w oprogramowaniu systemu były możliwe do wykonania jedynie przez jego Wykonawcę. W wyniku tych dwóch zdarzeń zostały wykorzystane wcześniej niż zaplanowano wszystkie godziny opieki powdrożeniowej jakie Instytut zamówił na lata 2018-2020 w ramach Umowy nr 2378/AP/AI/2017, dlatego niezbędnym jest dokupienie kolejnych godzin, dzięki którym zostanie zabezpieczone prawidłowe działanie całego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w skład którego wchodzą moduły finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, elektroniczny obieg dokumentów, portal pracowniczy i inne. Brak dalszego wsparcia w zakresie opieki nad ww modułami znacznie utrudni prawidłowe funkcjonowanie IMGW-PIB. Jednocześnie usługa opieki powdrożeniowej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. W niniejszej sprawie zamówienie może zostać wykonane wyłącznie przez podmiot, który posiada autorskie prawa majątkowe do oprogramowania ZSI wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1996 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z oprogramowania ZSI IMGW-PIB korzysta na podstawie umowy z 28 grudnia 2017 nr 2378/AP/AI/2017 zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Świadczenie przedmiotowej opieki powdrożeniowej będącej przedmiotem zamówienia wiąże się z bezpośrednią ingerencją w system ZSI w tym również w kody źródłowe oprogramowania, dlatego też jedynym podmiotem który może świadczyć powyższą usługę jest firma SIMPLE SA z siedzibą w Warszawie, która dysponuje wyłącznymi prawami autorskimi do systemu. Potrzeba zamówienia wynika z potrzeby kontynuacji obsługi IMGW-PIB w zakresie kadrowym, finansowym, obiegu dokumentów, portalu pracowniczego, właściwego funkcjonowania całego ZSI. Natomiast Firma SIMPLE SA z siedzibą w Warszawie jest jedynym producentem i jedynym dystrybutorem tego oprogramowania wraz z tymi modułami, co potwierdza złożone przez tę Firmę oświadczenie z dnia 11 lutego 2020 roku.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.