eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Domaniów › Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-25

Ogłoszenie nr 510090001-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526867-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540057133-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

LEGE - Usługi Doradcze Krzysztof Petrykiewicz, ul. Słowiańska 14, 55-200 Oława - działający na podstawie pełnomocnictwa


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, Krajowy numer identyfikacyjny 369608833, ul. Domaniów 15, 55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713017879, 713017879, e-mail kultura@gminadomaniow.pl, kultura@gminadomaniow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://ckic-domaniow.bipstrona.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1/CKCD/LEGE/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014¬2020. Zadanie dotyczy dostawy i montażu dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 19,80 kW każda. 2. Informacja o lokalizacji miejsc dostawy i montażu: 1) Domaniów - nr działki 14/1, 14/2, AM-1, Obręb: 0004 Domaniów 2) Wierzbno - nr działki: 340/3, 340/7, AM-1, Obręb: 0022 Wierzbno 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) montaż konstrukcji na dachu na potrzeby modułów fotowoltaicznych 2) montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji 3) wykonanie uzupełnienia istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej 4) montaż inwertera 5) montaż okablowania 6) montaż systemu monitorowania elektrowni fotowoltaicznej 7) montaż zabezpieczeń i ochrony przepięciowej strony DC 8) podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej budynku 9) uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej 10) zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do odpowiedniego OSD 4. W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów, po zrealizowaniu dostaw i robót budowlanych a po uzyskaniu pozytywnych wyników przedstawienia ich w protokołach i przekazania Zamawiającemu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dopuszczalnych przepisami i zgodnych z umową, należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności, 2) przeszkolenia przyszłych użytkowników instalacji fotowoltaicznych co do zasad ich prawidłowej eksploatacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i przekazaniem ich użytkownikom, 3) wykonania przedmiotowego zadania z zachowaniem obowiązujących norm technicznych, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż, 4) zutylizowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku realizacji zadania zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701), 5) przedstawienia atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów równoważnych na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały i urządzenia, 6) przywrócenia do stanu pierwotnego pomieszczenia oraz miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej do stanu technicznego nie gorszego niż przed dostawą, 7) zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych, 8) zapewnienia i przestrzegania warunków bhp, zabezpieczenia interesów osób trzecich, naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt wykonawcy oraz mienie użytkownika). 5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody zlokalizowanych w budynkach. Rozliczenie Wykonawcy z tego tytułu nastąpi na podstawie ustaleń z Zamawiającym, 6. Wszelkie wykorzystane przy realizacji zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe. 7. Panele fotowoltaiczne, inwertery nie mogą być starsze niż z 2020 r. 8. Gwarancja na wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winna być gwarancją producencką. 9. Wymagania dodatkowe: 1) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: a) Gwarancja producenta na panele fotowoltaiczne - min 10 lat, a max 25 lat (kryterium podlegające ocenie) b) Gwarancja na pozostałe urządzenia i elementy - 5 lat. c) Gwarancja Wykonawcy na wykonane prace instalatorskie - min. 36 miesięcy, a max 60 miesięcy (kryterium podlegające ocenie) 2) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0


Dodatkowe kody CPV: 45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ARCHIGON SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traktorowa 12
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 149580.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149580.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196064.76
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.