eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Roboty remontowe w placówkach oświatowych i Żłobku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-24

Ogłoszenie nr 510089120-N-2020 z dnia 24-05-2020 r.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie: Roboty remontowe w placówkach oświatowych i Żłobku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528909-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27274780500000, ul. Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 327 538 874, e-mail zeasip-zp@chrzanow.pl, faks 327 538 882.
Adres strony internetowej (url): http://bip.malopolska.pl/zeasipwchrzanowie

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty remontowe w placówkach oświatowych i Żłobku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. Roboty remontowe w placówkach oświatowych i Żłobku. 2. Zamówienie zostało podzielone na 7 Części. 1). Cześć 1: Remont parkietu w PS-2. Lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chrzanowie ul. Dworska 2, 32-500 Chrzanów. Rozebranie podłogi z klepki drewnianej, posegregowanie i wyczyszczenie klepek z rozbiórki, wyczyszczenie posadzki z resztek subitu, przeszlifowanie, wykonanie warstwy samopoziomującej, ułożenie podłogi z klepki drewnianej z rozbiórki, wycyklinowanie i pomalowanie podłogi przy użyciu lakierów przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej , antypoślizgowych. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6.1 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 7.1 do SIWZ). 2). Część 2: Remont schodów przy wejściu do budynku w PS-9. Lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 9 w Chrzanowie ul. Brzezina 14, 32-500 Chrzanów. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórkowe polegające na skuciu okładziny betonowej na dwóch biegach, podeście i przedsionku, uzupełnienie stopni schodowych zaprawą cementową z zatarciem na ostro, pomalowanie stopni schodowych i podestu oraz farbą do betonu oraz ułożenie płytek typu gres w przedsionku. W/w prace będą realizowane w ramach bieżącej konserwacji. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6.2 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 7.2 do SIWZ). 3). Część 3: Remont podłogi i malowanie sali w PS-10 Lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, ul. Władysława Sikorskiego 6. Przedmiotem zamówienia jest : 1. Rozebranie podłogi z klepki drewnianej , posegregowanie i wyczyszczenie klepek z rozbiórki, wyczyszczenie posadzki z resztek subitu, przeszlifowanie, wykonanie warstwy samopoziomującej, ułożenie podłogi z klepki drewnianej z rozbiórki, wycyklinowanie i pomalowanie podłogi przy użyciu lakierów przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej , antypoślizgowych. 2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania, malowanie ścian i sufitu sali dla dzieci ( do wysokości 2,0 m należy wykonać powierzchnie zmywalne ). We wskazanych częściach ścian wykonać malowanie dekoracyjne. W/w prace będą realizowane w ramach bieżącej konserwacji , nie wymagają zgłoszenia. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6.3 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 7.3 do SIWZ). 4). Część 4: Remont parkietu w PS-11. Lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie, ul. Fabryczna 25, 32-500 Chrzanów. Przedmiotem zamówienia jest: Rozebranie podłogi z klepki drewnianej, posegregowanie i wyczyszczenie klepek z rozbiórki, wyczyszczenie posadzki z resztek subitu, przeszlifowanie, wykonanie warstwy samopoziomującej , ułożenie podłogi z klepki drewnianej z rozbiórki, wycyklinowanie i pomalowanie podłogi przy użyciu lakierów przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej, antypoślizgowych. W/w prace będą realizowane w ramach bieżącej konserwacji, nie wymagają zgłoszenia. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6.4 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 7.4 do SIWZ). 5). Część 5: Remont kuchni w SP-1. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie (budynek przy ul. Zielonej 15). Przedmiotem zamówienia jest: remont kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych polegający na zerwaniu starych płytek ściennych i podłogowych, zdemontowaniu starych drzwi, dostawie i montażu nowych skrzydeł wraz z futrynami, skuciu posadzki cementowej w celu wykonania poprawnych spadków do kratek ściekowych podłogowych a następnie flizowanie ścian do wysokości 2 m, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych, pomalowanie ścian i sufitu oraz wykonanie lamperii. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6.5 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 7.5 do SIWZ). 6). Część 6: Remont podłogi z pcv ( sala wspomagania sensorycznego ) w SP-1. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie (budynek przy ul. Zielonej 15). Przedmiotem zamówienia jest: Remont podłogi polegający na zerwaniu wykładzin pcv, wykonaniu warstwy zczepnej oraz zgrzanie wykładziny pcv wraz z wykonaniem wyobleń (cokoły). W/w prace będą realizowane w ramach bieżącej konserwacji, nie wymagają zgłoszenia. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6.6 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 7.6 do SIWZ). 7). Część 7: Remont kuchni w Żłobku. Lokalizacja: Żłobek Miejski w Chrzanowie, ul. Mieszka I 4a Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania, malowanie ścian nad flizami i sufitu w kuchni, wydawalni i zmywalni oraz wymiana 3 szt. drzwi wraz z futrynami. W/w prace będą realizowane w ramach bieżącej konserwacji, nie wymagają zgłoszenia. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6.7 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 7.7 do SIWZ). 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3 ppkt 1) zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 ppkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 ppkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 ppkt 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45442100-8, 45432111-5, 45100000-8, 45200000-9, 45110000-1, 45430000-0, 45450000-6, 45324000-4, 45262650-2, 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont parkietu w PS-2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12672.86
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Marek Kozioł F.H.U. KOZIOŁ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bożniowa 18
Kod pocztowy: 32-546
Miejscowość: Młoszowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18450.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont schodów przy wejściu do budynku w PS-9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9800.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Marek Kozioł F.H.U. KOZIOŁ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bożniowa 18
Kod pocztowy: 32-546
Miejscowość: Młoszowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5990.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Remont podłogi i malowanie sali w PS-10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18711.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Beata Grondalczyk SPORT-BUD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 14
Kod pocztowy: 32-500
Miejscowość: Chrzanów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23985.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23985.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25140.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Remont parkietu w PS-11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12913.29
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Marek Kozioł F.H.U. KOZIOŁ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bożniowa 18
Kod pocztowy: 32-546
Miejscowość: Młoszowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15740.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15740.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19311.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Remont kuchni w SP-1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 86550.36
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Beata Grondalczyk SPORT-BUD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 14
Kod pocztowy: 32-500
Miejscowość: Chrzanów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 76260.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76260.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 103800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Remont podłogi z pcv ( sala wspomagania sensorycznego ) w SP-1

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm.), zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia tj. jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek, o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ustawy Pzp. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.04.2020 r. do godz. 1400 nie wpłynęła żadna oferta w w/w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Remont kuchni w Żłobku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10058.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Marek Kozioł F.H.U. KOZIOŁ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bożniowa 18
Kod pocztowy: 32-546
Miejscowość: Młoszowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9230.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4428.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9230.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.