eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Adaptacja i rozbudowa budynku garażowego na pracownię zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu "Akademia agrobiznesu" ETAP I

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-24

Ogłoszenie nr 510089119-N-2020 z dnia 24-05-2020 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa: Adaptacja i rozbudowa budynku garażowego na pracownię zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu "Akademia agrobiznesu" ETAP I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Priorytet inwestycyjny 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514865-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, Krajowy numer identyfikacyjny 70541000000000, ul. ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 6467226, 89 6467226 wew. 40, e-mail sekretariat@rolnik.edu.pl, faks 896 467 227.
Adres strony internetowej (url): http://rolnik.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja i rozbudowa budynku garażowego na pracownię zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu "Akademia agrobiznesu" ETAP I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSR.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i rozbudowa budynku garażowego na pracownię zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie - I etap. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców "przedmiotem zamówienia". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Roboty rozbiórkowe; b) Roboty ziemne; c) Fundamenty i ściany fundamentowe; d) Wykonanie ścian parteru; e) Strop nad parterem; f) Wykonanie konstrukcji dachu i jego pokrycie; g) Wykonanie posadzek; h) Wykonanie elewacji budynku; i) Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej; j) Prace wykończeniowe wewnątrz budynku; k) Wykonanie schodów betonowych i podjazdu na gruncie; l) Roboty elektryczne (instalacja WLZ-tu, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja ochrony od porażeń elektrycznych); m) Roboty sanitarne (wykonanie: przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz wentylacji grawitacyjno-mechanicznej jako nawiewno-wywiewnej). 3. W ramach przedmiotu postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń (jeżeli dotyczy). 4. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, załączone do dokumentacji technicznej przedmiary robót stanowią element pomocniczy, a nie podstawę wyceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i dokonał inspekcji terenu. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. (Kosztorys szczegółowy Zamawiający będzie wymagał dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą a także ma prawo żądania takiego kosztorysu od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę). UWAGA: I. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym zaleca się dokonania wizji w terenie. II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dodatkowo w kosztorysie wyszczególnił i wycenił poniższe roboty: - MODERNIZACJA SALI - odgrzybienie, termoizolacja, gładzie szpachlowe, malowanie. Informacja dotycząca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiającego. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 7. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 8. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentację projektową, STWiORB, przedmiarach, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarach. 9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 10. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. 11. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 12. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. Zadanie realizowane będzie w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18. 15. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 340714.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MEZARIST Michał Zarembski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowicza 15/19
Kod pocztowy: 10-692
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 408745.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 408745.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 549686.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.