eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Wykonanie instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci SybiruOgłoszenie z dnia 2020-05-24

Ogłoszenie nr 510089118-N-2020 z dnia 24-05-2020 r.

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU : Wykonanie instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt: "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , Krajowy numer identyfikacyjny 36621593200000, ul. Henryka Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 795 650 800, e-mail a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.sybir.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DAF.261.63.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1, na podstawie dokumentacji projektowej instalacji. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 1) stworzenie modeli i wykonanie przez Wykonawcę form negatywowych 2 modeli do wielokrotnego powielania, wykonanie form pozytywowych w ilości 15 sztuk (+ 5 sztuk rezerwowych) i ich obróbka, 2) wykonanie przez Wykonawcę instalacji artystycznej i jej elementów w sposób umożliwiający przetransportowanie na miejsce montażu oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i nienaruszalność instalacji i jej elementów, 3) montaż instalacji przez Wykonawcę w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w sposób zgodny z projektem, przepisami prawa, bhp i ppoż, oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pozostałej części wystawy stałej, samej instalacji oraz pracowników i osób zwiedzających wystawę stałą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92312000-1


Dodatkowe kody CPV: 92312230-2, 92312250-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150406.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Martyna Pająk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sycowska 14
Kod pocztowy: 60-003
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 185000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Pani Martyna Pająk jest autorką projektu koncepcyjnego instalacji artystycznej "Ludzie z lodu". Głównym założeniem ww. instalacji, która ma stanowić centrum wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, było stworzenie wyjątkowego elementu łączącego tragiczną przeszłość z czasami współczesnymi. Ideą przyświecającą od początku tej koncepcji był uniwersalny charakter finalnego dzieła pozwalający zwiedzającym na uspokojenie, skupienie myśli, wytchnienie podczas wizyty w Muzeum. Goście będą mogli przeprowadzić indywidualną interpretację pracy, dochodzić do własnych przemyśleń, mieć własne odczucia związane zarówno z instalacją, jak i przestrzenią całego Muzeum. Instalacja od pierwszych założeń nie mogła mieć charakteru spersonifikowanego, narzucającego odgórnie interpretację, nawiązującą do ściśle określonej epoki. Kluczem było wybranie takiej pracy, która będzie możliwie uniwersalna, przystępna w odbiorze i skłoni zwiedzających do głębszych przemyśleń związanych z tematyką poruszaną na wystawie, a być może nawet umożliwi identyfikację zwiedzających z osobami, które przeżyły tragedię zsyłek. Pani Martyna Pająk jest młodą artystką z wizją, która przejawiła się w jej projekcie i która jest tożsama z ideą powstania całego Muzeum Pamięci Sybiru. Jej praca wypełni istotę obecności instalacji na wystawie stałej poprzez swój uniwersalny, niespersonalizowany charakter oraz monumentalizm, którymi zmusza zwiedzającego do refleksji nad losem Polaków i przedstawicieli innych narodów dotkniętych tragedią Sybiru. Tym samym instalacja wykonana przez panią Martynę będzie swoistym dopełnieniem wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru. Artystka jest przedstawicielką nowego pokolenia. Jako absolwentka Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ma wykształcenie w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji artystycznej "Ludzie z lodu". Zajmuje się rzeźbą, instalacją, ceramiką i fotografią, również zawodowo, jako pracownik macierzystego wydziału. Już na początku kariery jej dzieła zostały docenione w skali kraju, ale także świata o czym świadczą liczne stypendia, które zostały jej przyznane oraz wystawy, gdzie prezentowane są z uznaniem jej prace. Dzieła pani Martyny Pająk były już wystawiane m.in. w Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Szczecinie, a także w Osace w Japonii. Szczególnym polem zainteresowań pani Martyny Pająk jest forma organiczna w rzeźbie, czego przejaw widzimy w koncepcji "Ludzie z lodu" jej autorstwa przedstawiającej niepowtarzalne i artystyczne ujęcie postaci, wyjątkowe w swoim wyrazie i uniwersalne w przekazie. Wszystkie jej prace, przejawiają wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalny charakter działalności twórczej i artystycznej. Jedynie osobowość artystki, stylistyka jej prac połączona z wysokimi walorami artystycznymi gwarantują wykonanie instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" w sposób zgodny z założeniami ideowymi i celami powstającego Muzeum Pamięci Sybiru. Prace artystki charakteryzują się wysoką jakością opracowania wyrażającą się spójną korelacją poszczególnych elementów dzieła oraz wysoką kulturą plastyczną i syntetyczną, a także oszczędną i minimalistyczną formą gwarantującą uniwersalny charakter dzieła oraz dowolność w odbiorze i interpretacji, tak bardzo niezbędnych z punktu widzenia idei samej instalacji. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzą przesłanki do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp - zamówienia z wolnej ręki (dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej). Tylko pani Martyna Pająk jako artystka gwarantuje osiągnięcie w instalacji "Ludzie z lodu" celu wyznaczonego przez autora koncepcji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru. Artystka posiada doświadczenie i osiągnięcia w realizacji rzeźb i instalacji przedstawiających surrealistyczne ujęcia ludzi, bardzo istotne w przypadku "Ludzi z lodu", bo gwarantujące najwyższy poziom swobody interpretacji przez zwiedzających. Osoba pani Martyny Pająk determinuje uzyskanie przez dzieło niepowtarzalnego charakteru założonego w koncepcji. W przypadku instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" szczególną rolę pełni anonimowość postaci składających się na dzieło, ich ponadczasowy charakter oraz organiczne ujęcie nawiązujące wyglądem do lodowych sopli, czyli elementy, w których specjalizuje się artystka i które są możliwe do osiągnięcia jedynie przy jej osobistym wykonaniu całej instalacji. Miedzy innymi dlatego wykonanie instalacji przez panią Martynę Pająk w sposób kompletny połączy zalety artystyczne i ideowe stając się ponadczasową i pożądaną artystyczną kreacją instalacji upamiętniającej ofiary Sybiru. Nie ma możliwości aby jakikolwiek inny artysta wykonał instalację artystyczną "Ludzie z lodu" z uwagi na indywidualne cechy, które mogą zostać jej nadane jedynie osobiście przez panią Martynę Pająk. Przyczyna wyboru zamówienia z wolnej ręki ma charakter obiektywny. Na rynku właściwym dla zamówienia nie istnieją inni wykonawcy, którzy mogliby realizować zamówienie z uwagi na fakt, że tożsamość artystki nierozerwalnie determinuje niepowtarzalny charakter i wartość samego dzieła. Jego istota nie jest możliwa do powtórzenia przez żadnego innego wykonawcę. W ocenie Zamawiającego wykonanie instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" przez innego autora nie pozwoliłoby na osiągnięcie zamierzonego rezultatu i otrzymanie dokładnie takiego produktu, jaki jest zgodny z koncepcją artystyczną wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.