eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miłków › Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-24

Ogłoszenie nr 510089115-N-2020 z dnia 24-05-2020 r.

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR": Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 518533-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", Krajowy numer identyfikacyjny 29183600000000, ul. Miłków 138, 58-535 Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail dpsmilkow@interia.eu, faks 757 610 227.
Adres strony internetowej (url): www.dpsjunior.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Powiatowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie. Dostarczane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w innych obowiązujących przepisach w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty na całość zamówienia, wybraną część zamówienia lub na kilka części. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w formularzach stanowiących załączniki Nr 2A do 2G do siwz, w których podano przewidywaną ilość zamówienia. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopuszcza oferowanie przez Wykonawców artykułów spożywczych tzw. zamienników które będą zawierały gorsze składniki i cechy jakościowe niż podane w opisie przez Zamawiającego. Dostarczane przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, właściwy dla konkretnego artykułu, ale nie krótszy niż połowa tego okresu w dniu dostawy. Artykuły spożywcze, z wyjątkiem warzyw i owoców, powinny posiadać fabryczne jednostkowe, oryginalne i nienaruszone opakowanie, o masie, wielkości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie artykuły na własny koszt na wskazany przez Zamawiającego adres, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego telefonicznie. Przy czym, dostawa musi być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż podanym w złożonej ofercie. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - na dostawę artykułów spożywczych stanowiącym załącznik Nr 6 do siwz..

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15800000-8


Dodatkowe kody CPV: 03142500-3, 15810000-9, 15500000-3, 15200000-0, 15300000-1, 15100000-9, 15800000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: CZĘŚĆ A-JAJA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6498
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHUP MIMAR Marian Sopinka ul. Zaułek Rogoziński 1/7 51-116 Wrocław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zaułek Rogoziński 1/7
Kod pocztowy: 51-116
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6840
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6840
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7560
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: CZĘŚĆ B - PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 70832
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. PŁOŃSCY Wojciech Płoński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 59
Kod pocztowy: 58-530
Miejscowość: Kowary
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 74560
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74560
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74560
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: CZĘŚĆ C - PRODUKTY MLECZARSKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 45847.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SIM
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Karola Miarki 38
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: JELENIA GÓRA
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48260.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48560.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49120
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

PRZEDSIĘBIORSTWO SIM ZREZYGNOWAŁO Z DOSTARCZANIA PRODUKTÓW MLECZARSKICH W ZWIĄZKU Z CZYM ZAMAWIAJĄCY WYBRAŁ OFERTĘ FIRMY HURTOWNIA SPOŻYWCZA ANNA. OFERTA HURTOWNI ANNA WYNOSI 49120 PLN BRUTTO.


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: CZĘŚĆ D - RYBY MROŻONE, ŚWIEŻE, WĘDZONE I PRZETWORY RYBNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10896.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Mięsno-Rybnego KARI Wiesław Pluta
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piekarska 1
Kod pocztowy: 58-410
Miejscowość: Marciszów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11470
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11470
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15243.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: CZĘŚĆ E - WARZYWA I OWOCE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 99893.17
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHUP MIMAR Marian Sopinka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zaułek Rogoziński 1/7
Kod pocztowy: 51-116
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 105150.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100780
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130141
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: CZĘŚĆ F - ARTYKUŁY MIĘSNE I WĘDLINY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 96724.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PPHU JOHN Paweł John
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grotniki, ul. Źródlana 5
Kod pocztowy: 64-140
Miejscowość: Włoszakowice
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 101815.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101815.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120426.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: CZĘŚĆ G - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 98784.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HURTOWNIA SPOŻYWCZA ANNA Spółka Jawna Andrzej Serek i Anna Serek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolności 167
Kod pocztowy: 58-560
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 107374.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107374.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110438.65
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.