eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Supraśl › Likwidacja zawilgocenia ściany zewnętrznej w wentylatorni w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-08

Ogłoszenie nr 510068086-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.

Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego: Likwidacja zawilgocenia ściany zewnętrznej w wentylatorni w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519619-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540043120-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00026399800000, ul. Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48857183016, e-mail jantar12@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.z2s.edu.pl/bip

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Likwidacja zawilgocenia ściany zewnętrznej w wentylatorni w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SSP.260.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na likwidacji zawilgocenia ściany zewnętrznej w wentylatorni w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu poprzez rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, odkopanie zewnętrznej ściany wentylatorni, naprawę tynku zewnętrznego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie ocieplenia ściany, zasypanie wykopów, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz remont ściany wewnątrz pomieszczenia, naprawę tynków i malowanie ściany. 3) Zakres robót obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych b) Roboty remontowe ogólnobudowlane: - wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych - uzupełnienie tynków zewnętrznych - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej - wykonanie docieplenia ścian fundamentowych - wykonanie izolacji z foli bąbelkowej - gruntowanie i szpachlowanie ścian i sufitów - malowanie ścian i sufitów - zasypanie wykopów - ułożenie nawierzchni z płyt betonowych Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4


Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45320000-6, 45410000-4, 45442100-8, 45233220-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9379.91
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RENTER Łukasz Borkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poświętne 51/5
Kod pocztowy: 18-112
Miejscowość: Poświętne
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15990
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15990
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15990
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.