eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn."Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-29

Ogłoszenie nr 510055592-N-2020 z dnia 29-03-2020 r.

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU : Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn.: "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt: Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502057-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540008601-N-2020, 540012603-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , Krajowy numer identyfikacyjny 36621593200000, ul. Henryka Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 795 650 800, e-mail a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn.: "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DAF.261.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących działania informacyjne i promocyjne przedsięwzięcia dla Projektu pn.: "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część I - druk materiałów poligraficznych oraz wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, 2) Część II - przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard, 3) Część III - przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej części został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5


Dodatkowe kody CPV: 79800000-2, 22100000-1, 72400000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 75130.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: APLAN MEDIA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wróblewskiego 18
Kod pocztowy: 93-578
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 116850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 291560.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.