eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowejOgłoszenie z dnia 2020-03-09

Ogłoszenie nr 510042408-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513602-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15030984700000, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , e-mail zp@mzd.czest.pl, faks 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 .
Adres strony internetowej (url): www.mzd.czest.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZDIT.ZP.26.05.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 1) bieżącej naprawie i uzupełnieniu infrastruktury przystankowej zlokalizowanej na terenie miasta Częstochowy. Naprawą objęte zostaną wszystkie urządzenia przystankowe, a w tym między innymi wiaty przystankowe typu: A1, A2, A3 i ich odpowiedniki oraz wiaty metalowe starego typu, wolnostojące ławki przystankowe, kosze, słupki i oznakowanie przystanków. Zakres świadczonych usług obejmował będzie naprawę, uzupełnienie lub wymianę elementów w ilościach określonych szacunkowo. 2) czyszczeniu infrastruktury przystankowej zlokalizowanej na terenie miasta Częstochowy. Czyszczeniem objęte zostaną wszystkie urządzenia przystankowe, a w tym między innymi wiaty przystankowe typu: A1, A2, A3 i ich odpowiedniki oraz wiaty metalowe starego typu, wolnostojące ławki przystankowe, kosze, słupki i oznakowanie przystanków. Zakres świadczonych usług obejmował będzie bieżące mycie i usuwanie graffiti na zlecenie Zamawiającego oraz dwukrotne czyszczenie całej infrastruktury w terminach: - I czyszczenie (mycie i usuwanie graffiti) - kwiecień/maj 2020 r., - II czyszczenie (mycie i usuwanie graffiti) - wrzesień/październik 2020 r.;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50760000-0


Dodatkowe kody CPV: 90690000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 421951.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: CIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Morsztyna 11
Kod pocztowy: 42-209
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 345709.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 345709.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345709.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.