eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa samochodów - z podziałem na części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-05

Ogłoszenie nr 510040220-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Dostawa samochodów - z podziałem na części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504806-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa samochodów - z podziałem na części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDW-DN-4-271-2/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego na gruncie niniejszego postępowania (SIWZ, w tym OPZ) - w podziale na następujące części: 1)zamówienie Dostawa samochodów - z podziałem na części: Część 1 - Dostawa samochodów osobowych Zamówienie to obejmuje dostawę 9 szt. samochodów osobowych spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w ramach OPZ (w zakresie dotyczącym Części 1). Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia. W ramach Części 1, obok zakresu podstawowego zamówienia, Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dostawę dodatkowo maksymalnie 5 szt. samochodów osobowych spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w ramach OPZ (w zakresie dotyczącym Części 1). Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania finansowego Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność możności zwiększenia (w stosunku do zakresu podstawowego) ilości kupowanych samochodów w okresie realizacji niniejszego zamówienia w kontekście istnieniu stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo w okresie realizacji zamówienia - na warunkach określonych w umowie (zał. nr 5.1. - wzór umowy dla Części 1). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SIWZ (umowie) - w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 2) zamówienie Dostawa samochodów - z podziałem na części: Część 2 - Dostawa samochodów osobowych z napędem 4x4 Zamówienie to obejmuje dostawę 3 szt. samochodów osobowych z napędem 4x4 spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w ramach OPZ (w zakresie dotyczącym Części 2). 3) zamówienie Dostawa samochodów - z podziałem na części: Część 3 - Dostawa samochodu osobowo-dostawczego Zamówienie to obejmuje dostawę 1 szt. samochodu osobowo-dostawczego spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w ramach OPZ (w zakresie dotyczącym Części 3). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 34.11.00.00 - Samochody osobowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa samochodów - z podziałem na części: Część 1 - Dostawa samochodów osobowych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie dotyczącym Części 1 cena oferty, która w świetle kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (cena oraz okres gwarancji) mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu w zakresie tej części zamówienia (tj. oferta na 3 zawierająca cenę łączną w kwocie 792 705,00 zł, w tym cenę za zakres podstawowy: 508 605,00 zł i cenę za zakres opcjonalny: 284 100,00 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia (495 935,00 zł - zakres podstawowy), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zaznacza się, iż w związku z faktem, iż zamówienie to (Część 1) obejmowało obok zakresu podstawowego również zastrzeżone prawo opcji (zakres opcjonalny), to wskazane możliwości finansowe Zamawiającego (przeznaczona na sfinansowanie zamówienia kwota 495 935,00 zł) odnoszą się do zawartej w przywołanej ofercie ceny za zakres podstawowy (kwota 508 605,00 zł), jako że Zamawiający w momencie kontraktowania (udzielenia zamówienia) musi posiadać środki na sfinansowanie zakresu podstawowego, ponieważ w tym momencie jedynie w tym kontekście następuje zaciągnięcie przez niego zobowiązania finansowego.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa samochodów - z podziałem na części: Część 2 - Dostawa samochodów osobowych z napędem 4x4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 180000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tandem Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czeladzka 67
Kod pocztowy: 42-500
Miejscowość: Będzin
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 220539.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 220539.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 220539.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa samochodów - z podziałem na części: Część 3 - Dostawa samochodu osobowo-dostawczego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 75000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Frank-Cars Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 147/151
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95817.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95817.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.