eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-02-13

Ogłoszenie nr 510028154-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.

Centrum Kultury i Sportu w Postominie: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 661912-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Krajowy numer identyfikacyjny 32076941900000, ul. Postomino 97, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 59 810 93 73, e-mail ckis@postomino.pl, faks 59 810 93 73.
Adres strony internetowej (url): http://www.ckis.postomino.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.postomino.pl/ckis/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo. Inwestycja realizowana na działce nr 107 i 108 obręb ewidencyjny Pałowo. 3.2. Roboty budowlane obejmują: 3.2.1. Usunięcie zakrzaczeń i wykonanie robót przygotowawczych,3.2.2. Wykonanie miejsca rekreacji wyposażonego w palenisko o średnicy 1,5m z kostki granitowej o wym. 8x11 cm okrąg o promieniu 8,5 m wysypać otoczakami o frakcji ok 5 cm. grubość 5 cm., wraz z ławostołami niezadaszonymi - zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2.3. Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 35 m2. Altanę wykonać na 6 stopach fundamentowych. Słupy z bali drewnianych o wymiarach 14x14 cm, balustrady wysokości 100 cm z belek 8x8 cm. Dach dwu spadowy krokwiowo jętkowy. Pokrycie dachowe wykonać z płyt OSB-3 gr. 25 mm pokrytych gontem bitumicznym na osnowie z welonu szklanego koloru czerwonego (imitujący dachówkę karpiówkę) układany na papie podkładowej asfaltowej. - zgodnie z dokumentacją projektową. Nawierzchnię pod wiatą należy utwardzić kostką brukową betonowa gr 6 cm koloru oliwka (żółty) z obrzeżem betonowym gr. 8 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 na podbudowie jak dla chodników wewnętrznych (ruch pieszych). 3.2.4. Wykonanie ławek z oparciem zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2.5. Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci wraz z elementami zabawowymi i rekreacji sportowej (siłownia zewnętrzna). Na terenie placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej wykonać trawnik z rolki - przygotować podłoże poprzez wykonanie 15 cm warstwy odsączającej z piasku, 15 cm warstwy humusu, a następnie ułożenie trawnika z rolki. Miejsce placu zabaw wyposażyć w: Lp. Nazwa urządzenia: Ilość: 1 Zestaw zabawowy wieżowy 12 Huśtawka podwójna 1 3 Sprężynowiec 1 4 Karuzela platforma 1 5 Piaskownica zamykana 1 3.2.5.1. Zestaw zabawowy wieżowy składający się z kwadratowej wieży. Dach na wieży dwuspadowy wykonany z płyt polietylenowych. Do wieży zamocowana zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych. Wymiary urządzenia ca. 191x152 cm. Strefa bezpieczna 541x452 cm, wysokość całkowita 218 cm, wysokość podestu oraz wysokość swobodnego upadku 59 cm. 3.2.5.2. Huśtawka podwójna wahadłowa, konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej i malowana proszkowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zawiesia huśtawek podwójne łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej, jedno siedzisko sztywne wykonane z aluminium oblanego gumą, drugie siedzisko w kształcie koszyka dla małych dzieci. Wymiary 217x378 cm strefa bezpieczna 750 x 313 cm, wysokość całkowita 245 cm, wysokość swobodnego upadku 128 cm. 3.2.5.3. Sprężynowiec - bujak w kształcie "róży wiatrów" wykonany z tworzywa HDPE, konstrukcja stalowa oraz sprężyna malowane proszkowo. Wymiary 117x117 cm, strefa bezpieczeństwa 417x417 cm, wysokość całkowita 64 cm. 3.2.5.4. Karuzela platforma - o średnicy 122 cm poręcze wykonane ze stali ocynkowanej, strefa bezpieczna 522x522 cm, wysokość całkowita 69 cm, wysokość swobodnego upadku 69 cm. 3.2.5.5. Piaskownica zamykana Wykonana z drewna klejonego drewno musi być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez impregnację. Wymiary 203x382 cm., strefa bezpieczna 503x682 cm., wysokość całkowita i swobodnego upadku 30 cm. 3.2.5.6. Siłownie zewnętrzne 1) Urządzenie "Biegacz" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. Wysokość 135 cm, szerokość 74 cm, długość 120 cm. 2) Urządzenie "Wyciskanie siedząc" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo - ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. Wysokość 175 cm, szerokość 105 cm, długość 65 cm. 3) Urządzenie "Wahadło+Twister" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. 4) Urządzenie "narciarz"- Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wysokość 175 cm., szerokość 110 cm., długość 55 cm., 5) Urządzenie "Rowerek" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. Wysokość 120 cm, szerokość 60 cm., długość 75 cm. 3.2.5.7. Dodatkowo należy również zamontować tablicę informacyjną z regulaminem - stelaż tablicy w kształcie odwróconej litery "U" o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, treść regulaminu korzystania z placu zabaw w formie wydruku na folii samoprzylepnej zabezpieczonej lakierem UV umieszczony na blasze ocynkowanej. 3.2.5.8. Wykonanie alejek spacerowych wraz z wymianą nawierzchni zjazdu. Nawierzchnie zjazdu wykonać z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego z opornikiem betonowym gr. 12 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 na warstwach podbudowy określonych w dokumentacji projektowej. Chodniki wewnętrzne (ruch pieszych) szerokości 2,0 m., 1,5 m., 1,0 m., wykonać z kostki brukowej betonowej gr 6 cm koloru oliwka (żółty) z obrzeżem betonowym gr. 8 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 na warstwach podbudowy określonych w dokumentacji projektowej. Wykonanie kładki/mostka nad istniejącym rowem na przejściu z miejsca rekreacji z ogniskiem na boisko wielofunkcyjne. 3.2.5.9. Montaż wyposażenia dodatkowego tj. koszy na odpady (3 szt.) oraz tablicę informacyjną zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2.5.10. Wykonanie nasadzeń roślinność niska krzewiasta, roślinność izolacyjna - żywopłot oraz gazony betonowe w ilości 7 szt. z kwiatami ozdobnymi. (preferowane nasadzenie gazonów kwiatami jednorocznymi - maciejki, niezapominajki begonie). Żywopłot wykonać z tuji typu Smaragd wysokości min. 1,2 m natomiast do nasadzeń krzewiastych zastosować: Trzmielina Fortune´a, Kalina koralowa odmiana Roseum - teren nasadzeń krzewów i żywopłotu uzupełnić korą z drzew iglastych. 3.2.5.11. Budowa boiska sportowego wielodyscyplinowego o wymiarach 44,00x24,00 m o nawierzchni trawiastej. Nawierzchnie sportową wykonać jako trawnik z rolki - przygotować podbudowę; warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu, warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 5 cm po zagęszczeniu, 15 cm humusu a następnie ułożenie trawnika z rolki. Boisko ogrodzić ogrodzeniem systemowym przeznaczonym dla boisk sportowych o wysokości 3m wraz z piłkochwytami. W ogrodzeniu należy wykonać bramę o wymiarach w świetle 2,50x3,00 m oraz furtkę o wymiarach w świetle 1,00x2,00 m. Brama i furtka wyposażone w zamek z wkładką patentową. Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Kolor ogrodzenia zielony. Wykonać linie dla boiska do gry w siatkówkę (wym. 9,00x18,00 m) oraz piłki ręcznej (20,00x40,00 m). Boisko sportowe (siatkówka) wyposażyć w systemowe słupki z możliwością regulacji wysokości siatki i mechanizm naciągu siatki montowane w systemowych tulejach (możliwość montażu i demontażu). Siatka do siatkówki odporna na warunki atmosferyczne. Dwie bramki stacjonarne do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m montowane w systemowych tulejach (możliwość montażu i demontażu) wyposażone w siatkę odporną na warunki atmosferyczne. Pod boiskiem sportowym należy wykonać drenaż żwirowy w oplocie z geowłókniny igłowanej wraz z rurą drenarską PCV Ø125 mm., studzienki drenarskie oraz odprowadzeniem wody do istniejącego zbiornika za pomocą rury drenarskiej PCV Ø 160 mm. Zastosować prefabrykowany wylot drenarski. 3.2.5.12. Wykonanie ogrodzenia z systemowych przęseł drucianych na słupkach stalowych systemowych wykonanych ze stali ocynkowanej koloru zielonego. Wysokość ogrodzenia 1,50 m. oraz wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach stalowych ocynkowanych z drutu powlekanego PCV (kolor zielony) wysokości 1,5 m. W nowo wykonanym ogrodzeniu zamontować furtki systemowe szer. 1,0 m oraz bramą wjazdową systemową dwuskrzydłową szer. min. 4,0 m. Ogrodzenie panelowe wykonać od strony drogi gminnej, natomiast pozostałe ogrodzenie wykonać z siatki plecionej - zgodnie z dok. proj. 3.2.5.13. Po zakończeniu prac budowlanych i montażowych tereny zielone należy wyhumusować oraz wykonać obsiew trawy - odmiana wolnorosnąca i odporna na deptanie. Przed ułożeniem trawnika należy wykonać podłoże - warstwę z piasku gr. 15 cm i 15 cm humusu a następnie wysiew trawy. Nadmiar urobku pozyskany w trakcie robót ziemnych należy rozplantować na terenie placu budowy. 3.2.5.14. Uwaga wszystkie elementy drewniane zaimpregnować ciśnieniowo środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną odpornym na wymywanie. Dodatkowo drewno malować impregnatem koloryzującym lub olejem do drewna koloru mahoń co najmniej dwukrotnie. 3.2.5.15. Zakres robót obejmuje również wykonanie oświetlenia parkowego oraz oświetlenia boiska z oprawami typu LED. Należy wykonać oświetlenie parkowe na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 4 m z oprawami parkowymi LED oraz oświetlenie boiska na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 10 m z wysięgnikiem min. 1,5m i oprawami LED. Słupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Linia kablowa (WLZ) wykonana przewodem typu YKYżo 5x10 mm2 od zasilania ZK do szafki SK. Kable oświetlenia zewnętrznego typu YKYżo 3x4 mm2. Na słupach oznaczonych na PZT symbolami S1 należy zamontować dodatkowe wysięgniki dla oprawy typu parkowego zamontowane na wysokości 4m skierowane w kierunku alejek spacerowych. Oprawy winny posiadać oddzielne sterowanie. Oświetlenie parkowe winno być sterowane przez czujkę zmierzchową, a oświetlenie boiska uruchamiane osobną czujką zmierzchową z możliwością ustawienia czasu świecenia. Szafka SK wolnostojąca z fundamentem i wyposażeniem wg. dokumentacji projektowej. Oprawa parkowa typu LED o mocy min 38 W montowana bezpośrednio na słupie i na dodatkowym wysięgniku na słupie S1, stopień ochrony IP 65. Korpus oprawy odlew aluminiowy, daszek wykonany z ukształtowanej blachy aluminiowej - kolor czarny RAL 9005, klosz cylindryczny Ø 200 mm. Wymiary oprawy: Oprawa do oświetlenia boiska typu Led o mocy min. 72W stopień ochrony co najmniej IP 65, strumień świetlny minimum 9500 lm. Usytuowanie lamp oświetleniowych oraz trasy kabli i szafki SK zgodnie z dokumentacją projektową - branża elektryczna. Przy skrzyżowaniach kabli z innymi urządzeniami podziemnymi oraz pod chodnikami i parkingiem kable układać w rurze ochronnej DKV d 50 mm. Instalację oświetleniowa należy podłączyć do istniejącego złącza kablowego wykonanego przez Energa Operator S.A. oznaczonego na PZT branży elektrycznej. 3.3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym: 1) projekt budowlany zagospodarowania terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo, 2) projektu budowlanego dla budowy oświetlenia parkowego, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowalna, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna, 5) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3.5. Elementy składowe przedmiotu zamówienia Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi "towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia, opinii i uzgodnień, protokoły badań i sprawdzeń np.: protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, protokół odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do wybudowanych parkingów i zjazdów, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki i utylizacji odpadów. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT. 3.6. Wymagania techniczne 1) Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. 2) Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i Aprobatach Technicznych. 3) Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 3.7. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanego zadania oraz programu zapewnienia jakości, opinii technologicznej. 3.8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej ót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. 3.9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 3.10. Zamówienie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze". 3.11. Załącznikiem do umowy jest zestawienie rzeczowo-finansowe, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Do każdej faktury należy załączyć zestawienie wykonanych elementów robót opracowane na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego. Niezależnie od zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy wraz z kalkulacją cen jednostkowych. 3.12. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu . 3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu pracy, co najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na wykonywaniu prac fizycznych budowlanych lub obsłudze sprzętu budowlanego. 3.14.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę wykonującą czynności, o których mowa w pkt 3.15. 3.14.2. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osoby zatrudnionej na umowę o pracę wykonującej wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia nowej osoby. 3.14.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.14.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia przez Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 3.15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 3.15. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności. 3.16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 530153.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy: gpk@gpk.postomino.pl
Adres pocztowy: Postomino 94
Kod pocztowy: 76-113
Miejscowość: Postomino
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 789199.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 789199.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 795000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.