eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › Dostawa produktów żywnościowychOgłoszenie z dnia 2020-02-11

Ogłoszenie nr 510024772-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.

Gmina Koprzywnica: Dostawa produktów żywnościowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 635247-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Koprzywnica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040995600000, ul. ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 847 70 40, e-mail umig.koprzywnica@pro.onet.pl, faks 15 847 70 77.
Adres strony internetowej (url): http://koprzywnica.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa produktów żywnościowych

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1i do SIWZ i obejmuje następujące zadania: Zadanie nr 1 Mleko i jego przetwory Zadanie nr 2 Mięso i wędliny Zadanie nr 3 Ryby Zadanie nr 4 Drób Zadanie nr 5 Artykuły spożywcze Zadanie nr 6 Owoce i warzywa Zadanie nr 7 Pieczywo Zadanie nr 8 Jaja Zadanie nr 9 Wyroby gotowe garmażeryjne mrożone 3.2. Zamawiający informuje, że przy dostawach będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 60% artykułów wymienionych w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1i. 3.3. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i do siedziby Odbiorcy: Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy, ul. Szkolna 9, 27-660 Koprzywnica. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca dostarczy i doniesie produkty do siedziby Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6


Dodatkowe kody CPV: 15100000-9, 03200000-3, 15550000-8, 15810000-9, 15321000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie nr 1 Mleko i jego przetwory

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 1 nie złożono żadnej oferty, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie nr 2 Mięso i wędliny

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 2 nie złożono żadnej oferty, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie nr 3 Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10837.43
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "Almex" Adrian Belusiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krakowska 47 A
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10600.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10600.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11618.80
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Zadanie nr 4 Drób

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 4 nie złożono żadnej oferty, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Zadanie nr 5 Artykuły spożywcze

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 5 nie złożono żadnej oferty, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Zadanie nr 6 Owoce i warzywa

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 6 nie złożono żadnej oferty, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Zadanie nr 7 Pieczywo

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 7 nie złożono żadnej oferty, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Zadanie nr 8 Jaja

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 8 nie złożono żadnej oferty, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Zadanie nr 9 Wyroby gotowe garmażeryjne mrożone

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty na zadanie 9 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.