eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › Rewitalizacja w gminie Iwanowice

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-02-04

Ogłoszenie nr 510022281-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Gmina Iwanowice: Rewitalizacja w gminie Iwanowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622851-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500245389-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url): iwanowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja w gminie Iwanowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.3.30.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja w gminie Iwanowice", poprzez realizację zakresu rzeczowego zgodnego z zapisami SIWZ oraz załącznikami mającymi odzwierciedlenie w opracowanych projektach budowlanych oraz STWiORB. W ramach projektu pn. "Rewitalizacja w gminie Iwanowice" zostaną podjęte działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie w następujących miejscowościach: 1.1 Rewitalizacja wsi Sieciechowice (zad. nr 1) - obejmuje wykonanie robót budowlanych na dz. ewid. nr: 450/3, 493, 494/1, 494/2, 1087, 1117, 1118 w miejscowości Sieciechowice. Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje: a) Budowę budynku usługowego - jednokondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony o pow. użytk. 53,69 m2, w którym zlokalizowane będzie pomieszczenie handlowo-usługowe z zapleczem oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety ogólnodostępne), wyposażony w instalacje (zewn. i wew. instalacja wod-kan, przyłącz wody i kanalizacji sanit. wew. instalacja elektryczna (wraz z wlz), gazowa i c.o.) b) Przebudowę placu przed kościołem pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach - przebudowa placu przed głównym wejściem do kościoła i jego rozbudowa w kierunku południowym ~ 26,0 m, przebudowa istniejącej części placu dot. przede wszystkim wymiany jego nawierzchni, c) Częściową przebudowę drogi powiatowej 1172K i 2137K - wbudowanie krawężników betonowych, budowa zieleńców i zatoki autobusowej, wyłukowanie istniejących skrzyżowań, d) Budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1172K, 2137K oraz 2140K - nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej, e) Przebudowa układu komunikacji pieszej (chodniki dojścia) f) Budowę wiaty - murowana z zastosowaniem elementów stalowych i drewnianych, na fundamencie betonowym, dach jednospadowy, g) Rozbiórkę: budynku dawnej plebanii, fragmentu ogrodzenia wykonanego z prefabrykowanych systemowych paneli betonowych, wiaty przystankowej (systemowej z prefabrykowanych elementów stalowych) wraz z betonowym fundamentem, h) Budowę instalacji oświetlenia zewn. z montażem słupów oświetleniowych z oprawami LED: o plac przy kościele: lampy oświetleniowe (latarnie) - stylizowane, stalowe, malowane wielopowłokowo z zamontowanymi oprawami świetlnymi LED - 21 szt., o parking: lampy oświetleniowe na słupach stalowych np. S-80 z oprawami LED (po trzy na każdym maszcie) - 4 szt., i) Montaż/budowę obiektów małej architektury, tj.: o Kosz na śmieci - z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, zabezpieczony od góry daszkiem, mocowany do metalowego słupka wspornikiem z ozdobnikiem - 8 szt., o Ławka uliczna - żeliwna z drewnianym siedziskiem i oparciem - 13 szt., o Siedziska - betonowe murki z drewnianymi siedziskami - 3 szt. o Stojak na rowery - metalowy - 3 szt., o Atrapa studni z zadaszeniem - funkcja dekoracyjna, konstrukcja drewniana na fundamencie betonowym, podstawa murowana kamienna (gnejs złoty bloczkowy), pokrycie dachu gontem - 1 szt., j) Budowę ogrodzenia - ogrodzenie z systemowych paneli stalowych lakierowanych proszkowo o wysokości 1.73 m od poziomu terenu, k) Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. 1.2 Rewitalizacja wsi Biskupice (zadanie nr 2) - obejmuje wykonanie robót budowlanych na dz. ewid. nr: 269/2, 269/3, 160 w miejscowości Biskupice. Zakres zamówienia dla zadania 2 obejmuje: a) Budowę placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną w postaci odwodnienia liniowego do gminnej kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią - nawierzchnia placu z kostki betonowej wibroprasowanej b) Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem o wys. 4,0 m - boisko do gry w siatkówkę oraz koszykówkę w wersji "streetball" - 1 szt., c) Budowę systemowej widowni z zadaszeniem i plastikowymi siedziskami dla 134 osób - 1 szt., d) Rozbiórka budynku SKR oraz pozostałości istniejącego fundamentu - wym. bud. 24,20 x (14,00 +1,80)m, budynek jednokondygnacyjny, e) Budowę instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania przepompowni wraz z wolnostojącą skrzynką rozdzielczą (Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym nie przewiduje budowy budynku szatni w systemie kontenerowym wraz z infrastrukturą, który został objęty projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.377.2017 z dnia 10.04.2017 r.): o Słupy oświetleniowe z oprawami LED wokół placu manewrowego - 9 szt,, o Słupy oświetleniowe z oprawami LED wokół strefy zabawowej, fitness, boiska wielofunkcyjnego - 7 szt., Wszystkie lampy z podwójnymi głowicami kierunkowymi o mocy 50W na słupach prostych o wys. 4,5 m - 6,0 m, f) Budowę/montaż altany drewnianej na rzucie sześciokąta - 1szt., g) Montaż/budowę obiektów małej architektury, tj.: o Urządzenia zabawowe: huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 szt., domek dla dzieci z werandą - 1 szt., domek dla dzieci - 1 szt., piaskownica zamykana - 1 szt., wielofunkcyjne urządzenie zabawowe dla dzieci starszych - 1 szt., wielofunkcyjne urządzenie zabawowe dla dzieci młodszych - 1 szt., sześciokąt wielofunkcyjny - 1 szt. Pod urządzeniami zabawowymi zakłada się nawierzchnię bezpieczną sypką (piaskowa). o Urządzenia fitness: wahadło - 1 szt., wyciskanie siedząc - 1 szt., biegacz - 1 szt., twister - 1 szt., orbitrek - 1 szt., koła małe (urządzenie rehabilitacyjne - zamiennie za zgodą Zamawiającego) - 1 szt. Pod urządzeniami fitness zakłada się nawierzchnię trawiastą, o Kosz na śmieci - poj. 70 l, obudowa ze stali ocynkowanej lakierowanej oraz drewna lakierowanego, z pokrywą drewnianą lub PCV, z pojemnikiem z popielniczką - 5 szt., o Ławka parkowa - konstrukcja ze stali lakierowanej, siedzisko i oparcie z drewna iglastego lakierowanego, Rozbiórkę budynku "SKR" oraz istniejącego fundamentu, o Tablice informacyjne (regulamin itp.) - konstrukcja i rama tablicy wykonana ze stali lakierowanej, ekspozycja: płyta MFP-L lakierowana - 3 szt., o Stojak na rowery - stal lakierowana - 10 szt., h) Budowę utwardzeń stanowiących dojścia w obrębie terenu opracowania, i) Nasadzenia zieleni oraz aranżacja terenu elementami nie związanymi z gruntem jak głazy kamienne układane bezpośrednio na nim. zakłada się wykonanie nasadzeń drzewami szczepionymi na wysokości 1,80-2,00m z koroną kulistą o małej średnicy. 1.3 Rewitalizacja wsi Maszków (zadanie nr 3) - obejmuje wykonanie robót budowlanych na dz. ewid. nr: 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23/1, 23/2, 23/8, 332 w miejscowości Maszków. Zakres zamówienia dla zadania 3 obejmuje: a) Montaż/budowę urządzeń małej architektury w miejscu publicznym, tj.: o Urządzenia zabawowe: huśtawka wagowa typu "ważka" - 1 szt., huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 szt., domek dla dzieci - 1 szt., domek dla dzieci z werandą - 1 szt., piaskownica zamykana - 1 szt., zestaw zabawowy dla dzieci starszych - 1 szt., zestaw zabawowy dla dzieci młodszych - 1 szt., bujak sprężynowy - 1 szt. Pod urządzeniami zabawowymi zakłada się nawierzchnię bezpieczną poliuretanową (gumową). o Urządzenia fitness: orbitrek - 1 szt, wyciskanie siedząc - 1 szt., twister - 1 szt., biegacz - 1 szt., wahadło - 1 szt., koła małe (urządzenie rehabilitacyjne - zamiennie za zgodą Zamawiającego) - 1 szt. Pod urządzeniami fitness zakłada się nawierzchnię trawiastą. o Tablice informacyjne (regulamin itp.) - konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo - 3 szt., o Ławka - impregnowane drewniane bale - 40 szt., o Kosz na śmieci - drewniane półwałki - 16 szt., o Stojak na 5 rowerów - 6 szt., b) Budowę boiska dwufunkcyjnego do gry w siatkówkę oraz koszykówkę w wersji "streetball" o nawierzchni poliuretanowej - 1 szt., pod nawierzchnią drenaż poprzeczny. c) Montaż systemowego ogrodzenia boiska o wysokości 4,00 m - siatka pleciona, ocynkowana powlekana PCV, profile stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, 2 x furtka wejściowa dwuskrzydłowa, d) Budowę altany drewnianej na rzucie sześciokąta, wyposażoną w murowany ruszt (grill) - 1 szt. e) Budowę altany drewnianej na rzucie prostokąta - 2 szt, wyposażoną w: o Stoły drewniane o wym. blatu 80 cm x 240 cm (Zamawiający dopuszcza konstrukcję z profili stalowych z koniecznością zachowania drewnianego blatu) na stałe montowane do gruntu - 6 szt . o Ławki drewniane o wym. siedziska 35 cm x 240 cm (Zamawiający dopuszcza konstrukcję z profili stalowych z koniecznością zachowania drewnianego siedziska) na stałe montowane do gruntu - 12 szt., f) Montaż bramek przenośnych - urządzenia systemowe, aluminiowe, nie na trwale związane z gruntem - 2 szt. Za bramkami należy wykonać ogrodzenie systemowe o wys. 6.0m, g) Budowę wiaty do przechowywania pojemników na odpady oraz sprzętu porządkowego - technologia wykonania tradycyjna murowa - 1 szt. Do wiaty zostanie doprowadzona instalacja elektryczna w związku z montażem na jej ścianie skrzynki rozdzielczej do oświetlenia zewnętrznego, h) Budowę muru ogrodzeniowego o wys. 2,20 m (w miejscu ustawienia dwóch systemowych urządzeń typ Toi-Toi) - posadowiony na ławie fundamentowej betonowej, wykonany z betonu komórkowego 12 cm, i) Budowę przyłącza wody ze studzienką wodomierzową posiadającą systemowy punkt czerpalny wody, j) Utwardzenie w obrębie terenu opracowania - wykonane z tłucznia oraz drewna, utwardzenie z tłucznia ograniczone obrzeżem betonowym, k) Nasadzenia zieleni oraz aranżacja arboretum elementami nie związanymi z gruntem jak głazy kamienne układane bezpośrednio na nim. Zakłada się wykonanie nasadzeń drzewami szczepionymi na wysokości 1,80-2,00m z koroną kulistą o małej średnicy wraz z obsianiem terenu opracowania trawą (poprzedzonym wcześniejszą niwelacją lub plantowaniem terenu). l) Budowę zewnętrznej instalacji energetycznej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych. o Lampy o wys. 6,0 m oświetlające boiska (A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, C4) - 8 szt., o Lampy niskie z oprawą kierunkową o wys. 3,0 m (F1, F2) - 2 szt., o Pozostałe lampy niskie z oprawą kulistą, o wys. 3,0 - 3,5 m. Do obowiązków Wykonawcy w ramach powyższych zadań należy zagospodarowanie całego terenu w granicach opracowania danego zadania. W miejscach gdzie nie przewiduje się budowy obiektów budowlanych, utwardzeń, montażu urządzeń, nasadzeń teren należy obsiać trawą. Teren pod trawnik musi być starannie przygotowany, tzn. odchwaszczony, wyplantowany (wyrównana powierzchnia) z poprawą jakości ziemi poprzez rozłożenie warstwy urodzajnej (jeżeli powstanie taka konieczność).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45315300-1, 45316100-6, 45330000-9, 45111200-0, 45112700-2, 45112720-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Rewitalizacja wsi Sieciechowice

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Część zadania została unieważniony zgodnie z art. 93 ust1 pkt 4 ustawy PZP, gdzie "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Cena oferty nr 1 - złożona na zadanie nr 1 - przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca zaproponował cenę za wykonanie zadania nr 1 w wysokości 1 977 746,61 zł brutto a kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tej części zamówienia wynosi 895 590,50 zł brutto.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Rewitalizacja wsi Biskupice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1272690.29
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Murkrak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spólka Komandytowa
Email wykonawcy: murkrak@murkrak.pl
Adres pocztowy: ul. B2, nr 9
Kod pocztowy: 32-086
Miejscowość: Węgrzce
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1565409.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1565409.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2647859.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Rewitalizacja wsi Maszków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1263985.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Murkrak Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka Komandytowa
Email wykonawcy: murkrak@murkrak.pl
Adres pocztowy: ul. B2, nr 9
Kod pocztowy: 32-086
Miejscowość: Węgrzce
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1554701.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1554701.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2229750.57
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.