eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › "S?wiadczenie usług zwia?zanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dro?g na terenie Gminy Nowy Tomys?l w 2019 r."- II poste?powanie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-02-03

Ogłoszenie nr 510021459-N-2019 z dnia 03-02-2019 r.

Urząd Miejski: "S?wiadczenie usług zwia?zanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dro?g na terenie Gminy Nowy Tomys?l w 2019 r."- II poste?powanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500585-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540003291-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52693700000, ul. ul. Poznańska 33, 64300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowytomysl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"S?wiadczenie usług zwia?zanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dro?g na terenie Gminy Nowy Tomys?l w 2019 r."- II poste?powanie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamo?wienia jest s?wiadczenie usług zwia?zanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dro?g w sezonie zimowym 2019 na terenie Gminy Nowy Tomys?l. 4.2. Zakres zamo?wienia obejmuje: 1) usuwanie s?liskos?ci zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (włas?ciwych) s?rodko?w chemicznych i uszorstniaja?cych; 2) odpłuz?anie jezdni przy zastosowaniu pojazdo?w mechanicznych; 3) uszorstnianie nawierzchni po odgarnie?ciu s?niegu i lodu; 4) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod ka?tem podejmowania odpowiednich działan? w porozumieniu z Zamawiaja?cym; 5) pozostawanie w dyspozycji Zamawiaja?cego we wszystkie dni, ła?cznie z dniami wolnymi i s?wie?tami oraz utrzymywanie gotowos?ci sprze?tu w sezonie zimowym - dyz?ury (gotowos?c? do s?wiadczenia usługi). 4.3. Całos?c? zamo?wienia obejmuje wykaz rejono?w obje?tych zimowym utrzymaniem dro?g gminnych okres?lony w zała?czniku nr 6 do SIWZ. Zimowe utrzymanie dro?g gminnych nalez?y wykonac? wg standardo?w okres?lonych w wykazie standardo?w zimowego utrzymania dro?g gminnych stanowia?cym zała?cznik nr 7 do SIWZ: zimowe utrzymanie dro?g na terenie Gminy obejmuje - 18 sołectw - razem: 244,60 km. 4.3.1. Zamawiaja?cy szacuje wykonanie usługi obje?tej przedmiotem zamo?wienia ła?cznej maksymalnie: 244,60 km dro?g - standard IV ods?niez?anie, 244,60 km dro?g - standard IV posypywanie, 1500 h dyz?uro?w (gotowos?ci do s?wiadczenia usługi). 4.3.2. Podany powyz?ej kilometraz? dro?g jest orientacyjny, Zamawiaja?cy zastrzega sobie moz?liwos?c? wprowadzenia dodatkowych odcinko?w dro?g, weryfikacji długos?ci i ilos?ci objazdo?w. Podanie faktycznej ilos?ci kilometro?w zimowego utrzymania w/w dro?g w okresie umownym nie jest moz?liwe do okres?lenia - zwia?zane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezalez?nymi od Zamawiaja?cego. 4.3.3. Przedmiot zamo?wienia został szczego?łowo okres?lony w Wykazie Rejono?w obje?tych zimowym utrzymaniem - zała?cznik nr 6 do SIWZ, Wykazie Standardo?w zimowego utrzymania dro?g - zała?cznik nr 7, Specyfikacji Technicznej - zała?cznik nr 8 do SIWZ i w warunkach Projektu Umowy zała?cznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamo?wienia nazywany jest w dalszej tres?ci IDW "przedmiotem zamo?wienia". 4.4. Zamawiaja?cy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce? lub podwykonawce? na podstawie umowy o prace? oso?b wykonuja?cych czynnos?ci w zakresie realizacji zamo?wienia, kto?rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposo?b okres?lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Wymo?g nie dotyczy oso?b fizycznych prowadza?cych działalnos?c? gospodarcza? w zakresie w jakim be?da? wykonywac? osobis?cie usługi na rzecz Wykonawcy. 4.4.1. Wymagania w zakresie zatrudnienia: a) Zatrudnienie oso?b wykonuja?cych czynnos?ci okres?lone w pkt 4.4.1. c) na podstawie umowy o prace?; b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamo?wienia, c) Rodzaj czynnos?ci: obsługa sprze?tu mechanicznego (kierowca). 4.4.2. Sposo?b dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowniko?w zatrudnionych przy realizacji zamo?wienia na podstawie umowy o prace?, kto?ry stanowił be?dzie zała?cznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiaja?cego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym poste?powaniu 4.4.3. Uprawnienia Zamawiaja?cego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawce? wymagan?, o kto?rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiaja?cy na kaz?dym etapie realizacji przedmiotu zamo?wienia be?dzie uprawniony do kontroli oraz z?a?dania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodo?w zatrudnienia oso?b, o kto?rych mowa w pkt 4.4.1 ppkt a) na podstawie umo?w o prace?, zgodnie z wymaganiami okres?lonymi w pkt 4.4.1. Wykonawca na kaz?de pisemne wezwanie Zamawiaja?cego zobowia?zany be?dzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodo?w zatrudnienia ww. oso?b, w szczego?lnos?ci: zanonimizowanych kopii umo?w o prace? w sposo?b zapewniaja?cy ochrone? danych osobowych pracowniko?w, potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych okres?lonych przez Zamawiaja?cego dokumento?w. 4.4.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagan? w zakresie zatrudnienia. Nieprzedstawienie przez Wykonawce? dokumento?w o kto?rych mowa w ppkt 4.4.2 lub 4.4.3 be?dzie ro?wnoznaczne z niespełnieniem przez wykonawce? wymagan? w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumento?w, o kto?rych mowa w ppkt 4.4.3 Wykonawca kaz?dorazowo zapłaci Zamawiaja?cemu kare? w wysokos?ci 1.000 zł lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiaja?cego do złoz?enia dowodo?w, o kto?rych mowa w ppkt 4.4.3, Zamawiaja?cy moz?e od umowy odsta?pic? i naliczyc? kare? umowna? w wysokos?ci 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto okres?lonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiaja?cego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym poste?powaniu. 4.4.5. W przypadku rozwia?zania stosunku o prace? przed upływem okresu okres?lonego w ppkt 4.4.1. pkt b) Wykonawca zobowia?zany be?dzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagan? okres?lonych w pkt 4.4.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 222744.92
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Roman Sitek Usługi Transportowe, Rolnicze oraz Wydobywanie Kruszywa Naturalnego
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szkolna
Kod pocztowy: 64-305
Miejscowość: Bolewice
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 275255.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275255.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275255.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.