eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark Warmiński › Budowa dwóch stacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego i ul. Przystaniowej w Lidzbarku WarmińskimOgłoszenie z dnia 2019-02-03

Ogłoszenie nr 510021458-N-2019 z dnia 03-02-2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.: Budowa dwóch stacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego i ul. Przystaniowej w Lidzbarku Warmińskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kWp zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim" Aneks Nr RPWM.04.01.00 - 28 - 0484/16 - 01 z dnia 10 lipca 2018 r., w ramach Osi Priory - tetowej 4 - "Efektywność energetyczna" Działanie 4.1 - "Wspieracie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz - twa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 651419-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500282553-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 51055470300000, ul. ul. Piłsudskiego 18, 11100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 672 670, e-mail i.koceba@pwiklw.home.pl, faks 897 670 272.
Adres strony internetowej (url): www.pwiklw.home.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa dwóch stacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego i ul. Przystaniowej w Lidzbarku Warmińskim

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch instalacji elektrycznych związanych z wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kWp każda, na terenie miasta Lidzbark Warmiński, tj. na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego 22a i na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Przystaniowej 11A

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 09332000-5


Dodatkowe kody CPV: 09331200-0, 45223810-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na ter enie SUW Dąbrowskiego 22a w Lidzbarku Warmińskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 206167.79
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AMM Investments Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Domaniewska 17/19
Kod pocztowy: 02-661
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 209469.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265512.49
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na terenie SUW Przystaniowa 11a w Lidzbarku Warmińskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 201923.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AMM Investments Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 17/19
Kod pocztowy: 02-661
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 209469.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258418.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.