eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-06Ogłoszenie nr 509598-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.

Gmina Murowana Goślina: Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działanie 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  9 , 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina", w systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegająca na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Przebędowo do miejscowości Uchorowo oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych, a także - przez cały okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji, b) Etap II: wykonanie robót budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy, wraz z zapewnieniem (pełnieniem) nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, a także finansowe rozliczenie realizowanego zadania oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 1A) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami,1B) Tabela Płatności,1C) Koncepcja,1D) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.4.Na Przedmiot Zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 1)w ramach zakresu "zaprojektuj"-należy opracować dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) i przygotować egzemplarze w ilości niezbędnej do złożenia przez Wykonawcę wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej zwanej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla następującego zakresu inwestycji, w szczególności obejmującego: a)zakup mapy do celów projektowych,b)wypis i wyrys z ewidencji gruntów,c)wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na który będzie prowadzona inwestycja,d)wykonanie wymaganych prawem pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych - między innymi badania gruntowe terenu, e)opracowanie dokumentacji geotechnicznej,f)uzyskanie decyzji środowiskowej - jeżeli jest wymagana,g)pozwolenie wodno-prawne,h)przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko,i)projekt usunięcia wszelkich kolizji,j)projekt zieleni - wycinki i nasadzeń drzew,k)decyzję na wycinkę drzew i krzewów,l)zatwierdzony projekt podziałów geodezyjnych działek oraz wyniesienie w terenie punktów granicznych,m)decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,n)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,n)projekt budowlano - wykonawczy nawierzchni ścieżki o szerokości od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej o dużej zawartości grysów- SMA 0/8 grubości 4 cm i zjazdów z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm,o)projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej min. 65 punktów świetlnych - typu LED,p)projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej - budowa przykanalików i wpustów deszczowych,r)projekt odwodnienia poprzez rowy przydrożne,s)projektu budowlano wykonawczy zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z małą architekturą (wiata, ławki ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna - 2 szt., stół - 1 szt., stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla rowerów, monitoring, 1. kosz na śmieci, 1. tablica informacyjna z mapą gminy - opis za pomocą pisma Brailla),t)zaprojektowanie miejsc odpoczynku na całej długości ścieżki rowerowej w ilości 10 szt. ławek, zaprojektowanie na całej trasie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych - podpórki dla osób niepełnosprawnych w ilości 10 szt. oraz na granicy pomiędzy chodnikiem-ścieżką rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy zastosować reliefowe płyty ostrzegawcze dla osób niepełnosprawnych oraz obniżyć na przejściach dla pieszych krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie i łatwo przejechać, u)zaprojektowanie 6 parkingów B&R z małą architekturą. Każdy parking będzie wyposażony w: 4 szt. stojaków na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, ławkę ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na śmieci, v)projekt zagospodarowania całego terenu,w)BIOZ, x)zatwierdzony decyzją projekt oznakowania na czas budowy,y)zatwierdzony decyzją projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),z)wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń, warunków, zatwierdzeń oraz zgłoszeń do właściwych organów administracji lub instytucji,aa)dokumentację niezbędną do pozyskania decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowę,bb)wykonanie zatwierdzonego podziału nieruchomości dla pozyskanych działek zgodnie z decyzją ZRID oraz wyniesienie w terenie punktów granicznych zgodnie z ww. decyzją podziałową,cc)uzgodnienia i warunki z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz z Zarządu Dróg Powiatowych, do których należą ww. odcinki ścieżki rowerowej,dd)przedmiar robót oddzielnie dla zakresu drogi powiatowej i oddzielnie dla zakresu drogi wojewódzkiej,ee)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej zwanej ZRID).Zamawiający informuje, że na etapie opracowywania dokumentacji (opracowań) objętej Przedmiotem Umowy każde rozwiązanie należy pisemnie uzgadniać z Zarządcą drogi w pasie, na której prowadzona jest ścieżka rowerowa czyli z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz z Zarządcą Dróg Powiatowych w Poznaniu. Ponadto, decyzja na realizację inwestycji drogowej - ZRID powinna być wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności; 2)w ramach zakresu "wybuduj" - należy wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Płatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualną wiedzą techniczną oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszej Umowy dla następującego zakresu inwestycji, w szczególności obejmującego:a)wykonanie nawierzchni ścieżki o szerokości od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno - asfaltowej o dużej zawartości grysów- SMA 0/8 grubości 4 cm i zjazdów z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm, o szacowanej długości 9,37 km,b)wykonanie oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej - min. 65 punktów świetlnych - typu LED,c)odwodnienia - budowa przykanalików i wpustów deszczowych,d)zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z małą architekturą (wiata, ławki ze stopu aluminium siedziskiem i oparciem z oparciem - 2 szt., stół - 1 szt., stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla rowerów, monitoring, 1. kosz na śmieci, 1. tablica informacyjna z mapą gminy - opis za pomocą pisma Brailla),e)wykonanie zaprojektowanych miejsc odpoczynku na całej długości ścieżki rowerowej w ilości 10 szt. ławek, zaprojektowanych na całej trasie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych - podpórki dla osób niepełnosprawnych w ilości 10 szt. oraz na granicy pomiędzy chodnikiem-ścieżką rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy zastosować reliefowe płyty ostrzegawcze dla osób niepełnosprawnych oraz obniżyć na przejściach dla pieszych krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie i łatwo przejechać,f)wykonanie zaprojektowanych 6 parkingów B&R z małą architekturą. Każdy parking będzie wyposażony: w 4 szt. stojaków na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, ławkę ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na śmieci,g)wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;3)wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka leżącego wzdłuż drogi powiatowej i dla odcinka leżącego wzdłuż drogi wojewódzkiej służącej do opisu Przedmiotu Umowy na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.:(1)projektu budowlanego dla każdej branży oddzielnie w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (5 egzemplarzy),(2)projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze),(3)przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze),(4)informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (3 egzemplarze),(5)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze),(6)projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze),(7)projekt stałej organizacji ruchu (3 egzemplarze).Dokumentację należy opracować zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:- obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129),-rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),-ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),-rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),-rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),-rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),-rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),-załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),-ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.);b)dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ze sztuką budowlaną;c)dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru;d)informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając zapis art. 30 ww. ustawy, w szczególności:(1)użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporządzić opis urządzeń oraz materiałów równoważnych wraz z określeniem parametrów równoważności;(2)wykorzystania Polskich Norm w treści dokumentacji:-jeżeli Wykonawca w dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia posłuży się Polskimi Normami, to każdorazowo (przy każdej z norm) zaznaczy, czy dana norma przenosi normy europejskie,-jeżeli okaże się, że wykorzystana w treści dokumentacji technicznej Polska Norma nie przenosi normy europejskiej, to obowiązkiem Wykonawcy w miejscu podanej Polskiej Normy nie przenoszącej normy europejskiej jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) europejskich aprobat technicznych, (2) wspólnych specyfikacji technicznych, (3) norm międzynarodowych, (4) innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne,-w przypadku braku aprobat, specyfikacji, norm i innych technicznych systemów odniesienia, o których mowa w lit. b obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) Polskich Norm, (2) polskich aprobat technicznych, (3) polskich specyfikacji technicznych;(3)zastosowane w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;(4)odnosząc się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca wskaże rozwiązania równoważne opisywanym;e)dokumentację należy dostarczyć oprócz wersji papierowej również w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD z zachowaniem określonego formatu plików:(1)dla rysunków - pliki w formacie .dwg oraz .pdf,(2)dla przedmiarów - pliki w formacie .ath oraz .pdf,(3)dla części opisowej - pliki w formacie .doc oraz .pdf.;4)wymogi Zamawiającego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:a)nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,b)w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na budowie, stawi się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego,c)pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, jeżeli odbędzie się z inicjatywy Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji projektowej,d)dokumentem stwierdzającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka służbowa lub inny dokument, w którym Zamawiający lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego,e)ewentualne rozwiązania zamienne wprowadzane przez Wykonawcę będą przekazywane w formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, rysunków zamiennych, nowych projektów, wpisów do dziennika budowy, protokołów lub notatek służbowych,f)w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane będą kary umowne za każdy dzień zwłoki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,g)Wykonawca zapewnia ciągłość sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecności osób wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastępstwo.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45111220-6
45111230-9
45111240-2
45111250-5
45111291-4
45112710-5
45113000-2
45231000-5
45231300-8
45232100-3
45232300-5
45232310-8
45233129-9
45220000-5
45233161-5
45233162-2
45233220-7
45233200-1
45233221-4
45233290-8
45233292-2
45236000-0
45233293-9
45310000-3
45231400-9
45316000-5
45316110-9
45232460-4
71320000-7
71322000-1
71000000-8
71200000-0
71323100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-10-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Uzupełnienie do pktu II.8) Ogłoszenia o zamówieniu: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu obejmującego zaprojektowanie oraz wybudowanie Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 15 października 2022 roku, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dla poszczególnych zakresów przewidział następujące pośrednie terminy realizacji:1) Etap I: zakończenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiającemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi (uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności) uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji, nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2021 roku,2) Etap II: a) zakończenie robót budowlanych (przez zakończenie robót budowlanych rozumie się złożenie pisemnego zgłoszenia - oświadczenia, przez Wykonawcę, gotowości do odbioru, poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej jest możliwe jedynie po wykonaniu całości robót budowlanych objętych niniejszą Umową), realizowanych w oparciu o dokumentację projektową nastąpi w terminie do dnia 15 września 2022 roku, b) rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego wraz z finansowym rozliczeniem zadania oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej (podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych) nastąpi w terminie do dnia 15 października 2022 roku;2.Wymagania dotyczące rękojmi za wady i okres gwarancji:1)Wymagany okres gwarancji jakości a)na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót, wynosi minimum 60 miesięcy,b)na wykonane roboty w zakresie malowania poziomego, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót, wynosi minimum 12 miesięcy.2)Zamawiający ustala okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.3)Termin rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.4)Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty: a)Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w formularzu oferty w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej. b)W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 84 miesiące. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. obejmujące: -wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujących: (1)prace ziemne, (2)wykonanie podbudowy,(3)wykonanie nawierzchni, (4)wykonanie kanalizacji deszczowej,(5)wykonanie oświetlenia drogowego,(6)wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym (operatora/ów),-kierowanie pojazdami,-wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.Powyższy wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,2)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3.1) powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,-żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,-przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu imiennego wykazu ww. osób, o których mowa w pkt 3.1) powyżej wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno ponadto zawierać: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,-datę złożenia oświadczenia,-podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 4)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.1) powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:-oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;-zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.5)Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.1) powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 6)Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie.7)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.4. Wymagania dotyczące posiadanego ubezpieczenia:1)Wykonawca obowiązany jest nie później niż w terminie przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.2)Nie później niż w dniu przekazania terenu budowę Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę umowę lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów, jak również dowód zapłaty pierwszej składki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.3)Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubezpieczenia zawarto w § 16 umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia - nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia - nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: (1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał robotę budowlaną/roboty budowlane, której/których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa ciągu rowerowego (ścieżki) lub ciągu pieszego lub drogi lub ulicy o łącznej długości nie mniejszej niż 3 km i o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonana na podstawie jednej umowy. W przypadku, posługiwania się przez Wykonawcę doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum, Zamawiający żąda wykazania się prze Wykonawcę robotami budowlanymi rzeczywiście wykonanymi przez Wykonawcę. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, (2) dysponuje 6. (sześcioma) osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego spełniającymi nw. warunki: (2.1) dla opracowania dokumentacji projektowej: - 1. (pierwsza) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, - 2. (druga) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, - 3. (trzecia) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, (2.2) dla wykonania robót budowlanych: - 4. (czwarta) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, która kierowała (pełniła funkcję kierownika budowy) przynajmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ciągu rowerowego (ścieżki), ciągu pieszego lub drogi lub ulicy, - 5. (piąta) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, która kierowała (pełniła funkcję kierownika robót) przynajmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ciągu rowerowego (ścieżki), ciągu pieszego lub drogi lub ulicy, - 6. (szósta) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, która kierowała (pełniła funkcje kierownika robót) przynajmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ciągu rowerowego (ścieżki), ciągu pieszego lub drogi lub ulicy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Każda z osób wymienionych w powyższym ppkt (2.2) dla wykonania robót budowlanych winna posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania obowiązków kierownika budowy/kierownika robót, licząc od dnia uzyskania uprawnień. Doświadczenie, o którym mowa powyżej należy liczyć do upływu terminu składania ofert.Zamawiający określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272). Ponadto, Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionych wymagań, jeżeli osoby posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego, odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik do oferty. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców odrębnie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i określonych w pkt. 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1, 5 i określonych w pkt. 8 SIWZ, zgodnie z pkt 9 SIWZ Wykonawca składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) wykaz robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 8 ppkt 1) lit. b) tiret trzecie ppkt (1) - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, c) wykaz osób - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 8 ppkt 1) lit. b) tiret trzecie ppkt (2) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobam. 2.Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1) lit. a) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, c) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa: a) dowód wniesienia wadium - zalecane, b) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do formularza ofertowego - w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 PLN (słownie PLN: dwadzieścia trzy tysiące 00/100). 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe na pierwsze i każde następne pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem "Wadium w przetargu - "Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo, Znak sprawy ZP.271.1.2020".Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, do siedziby Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 3 (kancelaria), przed upływem terminu składania ofert, oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium oraz załączenia do składanej oferty kopii oryginału tego dokumentu poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poniższych ppkt. 9) i 10) poniżej. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppktu 8) powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
a) CENA BRUTTO za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
b) GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: - zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, - zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b) w zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta umowa, c) w zakresie dotyczącym zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio dla tej osoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta umowa, d) w zakresie dotyczącym zmiany osoby wykonującej/osób wykonujących czynności opisane w § 3 ust. 13 pkt 1) umowy - zatrudnionej/zatrudnionych na umowę o pracę, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba/osoby została/zostały zatrudniona/ zatrudnione na umowę o pracę w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoba zastępowana, e) terminu realizacji przedmiotu zamówienia: - opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, - konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: (1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, (2) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, - istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, - wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej Umowy, - uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, - przerwa w realizacji robót budowlano - montażowych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, - konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zadania: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, - wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, - napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, - niemożliwość niezwłocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, - niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót ze względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp., - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, - wystąpienie siły wyższej, - skrócenie terminu zakończenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, - konieczność wykonania robót zamiennych, - niekorzystne warunki pogodowe, - zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, - przeszkody i trudności formalno-prawne, - konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, - zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; f) terminów płatności: - nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, - wystąpienie siły wyższej, - zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia; g) parametrów przedmiotu zamówienia: - istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, - uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, - konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp., - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, - konieczność wykonania robót zamiennych, - przeszkody i trudności formalno-prawne, - wystąpienie siły wyższej; h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej: - ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług, - zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - przyczyną o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia), i) wystąpieniem co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: - konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy w przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu ustalone wg obowiązujących baz cenowych (np. ORGBUD/SECOCENBUDU), - konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy). W takiej sytuacji, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, dotyczącego wykonania robót dodatkowych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe, j) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace; k) podwykonawstwa: - zmiana zakresu robót powierzonych Podwykonawcom, - zmiana Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), - zlecenie części robót Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), - rezygnacja z Podwykonawcy; l) nadto, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: - zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, - zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy/robót lub przedstawiciela Zamawiającego, - zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, - zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych, - zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy, - zmian Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję że: a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; c) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina", oznaczonego nr referencyjnym sprawy: ZP.271.1.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; f) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) Zamawiający ponadto informuje: a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.