eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Renowacja elewacji budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-22

Ogłoszenie nr 500253141-N-2018 z dnia 22-10-2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi: Renowacja elewacji budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 616964-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Krajowy numer identyfikacyjny 30088049200000, ul. ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 331 010, e-mail poczta@zs2poznan.pl, faks 618 332 541.
Adres strony internetowej (url): bip.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Renowacja elewacji budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SP25.ZP.252.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest renowacja elewacji budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) projekt wykonawczy - w zakresie opisanym przedmiarem robót, b) przedmiar robót, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - w zakresie określonym przedmiarem robót, d) pozwolenie nr 756/2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 sierpnia 2017 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , e) decyzja nr 2036/2017 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 września 2017 r. pozwolenie na budowę, f) program prac konserwatorskich - w zakresie opisanym przedmiarem robót. g) oznaczenie elewacji - w zakresie opisanym przedmiarem robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453100-8


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45262330-3, 45262500-6, 45262510-9, 45262600-7, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 449898.19
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fram-Bud Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Józefa Hallera 6-8
Kod pocztowy: 60-104
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 487876.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 487876.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 577000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.