eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Kompleksowe zaprojektowanie i budowa budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-13

Ogłoszenie nr 500164678-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6: Kompleksowe zaprojektowanie i budowa budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554893-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, Krajowy numer identyfikacyjny 19167800000, ul. ul. Dziewanny 24, 91866 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 577 941, e-mail slabowidz@blind.edu.pl, faks 426 577 811.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.sosw6lodz.wikom.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe zaprojektowanie i budowa budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SOSW6.26.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i budowa budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych. Pawilon edukacyjny ma być połączony z obiektem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 im. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź działka nr 421/2, Obręb B-24. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych uzgodnień i pozwoleń w tym Pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego; 2)Budowę budynku pawilonu edukacyjnego; 3)Wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku szkoły; 4)Małą architekturę i urządzenie zieleni; 5)Wykonanie nawierzchni dróg i placów; 6)Budowę parkingów i miejsc postojowych; 7)Dostawę i montaż pierwszego wyposażenie obiektu: a)Wyposażenie meblowe; b)Wyposażenie techniczne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212600-2


Dodatkowe kody CPV: 45262800-9, 45111291-4, 71220000-6, 45215100-8, 39150000-8, 30123000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5545000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo KJS- Krzysztof Szurgot
Email wykonawcy: biuro@kjs.com.pl
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 26 62-600 Koło
Kod pocztowy: 62-600
Miejscowość: Koło
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6820350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6820350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6820350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.