eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa 1000 bezterminowych licencji NetIQ Identity Manager oraz dostarczenie subskrypcji (Maintenance) zapewniającej wsparcie oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania NetIQ Identity Manager (DM), NetIQ SecureLogin oraz SUSE Linux Enterprise Server dla Politechniki Wrocławskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-12

Ogłoszenie nr 500163876-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.

Politechnika Wrocławska: Dostawa 1000 bezterminowych licencji NetIQ Identity Manager oraz dostarczenie subskrypcji (Maintenance) zapewniającej wsparcie oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania NetIQ Identity Manager (DM), NetIQ SecureLogin oraz SUSE Linux Enterprise Server dla Politechniki Wrocławskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 561625-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50370 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (url): http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa 1000 bezterminowych licencji NetIQ Identity Manager oraz dostarczenie subskrypcji (Maintenance) zapewniającej wsparcie oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania NetIQ Identity Manager (DM), NetIQ SecureLogin oraz SUSE Linux Enterprise Server dla Politechniki Wrocławskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/BZP/189/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1000 bezterminowych licencji NetIQ Identity Manager oraz dostarczenie subskrypcji (Maintenance) zapewniającej wsparcie oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania NetIQ Identity Manager (DM), NetIQ SecureLogin oraz SUSE Linux Enterprise Server dla Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3. Szczegółowy zakres obowiązków do wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający w ramach zarządzania tożsamością, uprawnieniami i dostępem, posiada system NetIQ Identity Manager 4.5 Advanced Edition wraz z bezterminowymi licencjami dla 5000 pracowników wraz z rocznym wsparciem technicznym dla następujących elementów: - SUSE Linux Enterprise Server, - NetIQ Secure Login, - NetIQ Identity Manager Integration Module for Database, - NetIQ Identity Manager Integration Module for Tools, - NetIQ Identity Manager Integration Module for Scripting, - NetIQ Identity Manager Advanced Edition. 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych. 6. Zamawiający wymaga, aby wsparcie (Maintenance) na zamawiane subskrypcje było świadczone w języku polskim lub angielskim (pierwsza linia). Potwierdzenie tego faktu przez polskiego przedstawiciela firmy NetIQ nie jest wymagane. 7. Złożona przez Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować całą dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Zamawiający wskazał nazwy własne posiadanych programów w ramach posiadanego systemu (pkt 4 powyżej), dla których wymagane jest uzyskanie wsparcia technicznego i dostępu do aktualizacji oprogramowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego produkty/elementy wymienione w pkt 4 niniejszego rozdziału SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 265040.65
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. URSZULAŃSKA 25
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: TARNÓW
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 326000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 326000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 384832.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.