eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa odczynników do aparatów CL-10 i CL-10+

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-02-23

Ogłoszenie nr 500040250-N-2018 z dnia 23-02-2018 r.

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt: Dostawa odczynników do aparatów CL-10 i CL-10+

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500025362-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Krajowy numer identyfikacyjny 1718492300000, ul. ul. Sokołowska 3, 01142 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 320 142, e-mail m.czajka@kchz.agro.pl, faks 226 320 115.
Adres strony internetowej (url): www.kchz.agro.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka budżetowa Skarbu Państwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa odczynników do aparatów CL-10 i CL-10+

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.262.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do aparatów CL-10 i CL-10+ do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33.69.63.00 - Odczynniki chemiczne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 203252.03
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: nuscana biotechnika laboratoryjna Adam Dąbrowski
Email wykonawcy: dabrowski@nuscana.pl
Adres pocztowy: Mrowino, ul. Poznańska 50
Kod pocztowy: 62-090
Miejscowość: Rokietnica
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 256822.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 256822.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 256822.53
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawa przedmiotowych odczynników może być zrealizowana wyłącznie przez polskiego dystrybutora produktów BioControl System Inc. Jedynie stosowanie oryginalnych odczynników gwarantuje pełną kompatybilność odczynników z urządzeniami pomiarowymi aparatów, a tym samym gwarantuje ich prawidłowa pracę oraz wykonywanie zadań z zapewnieniem jakości, wiarygodności i prawidłowości uzyskiwanych wyników. Stosowanie odczynników innych niż oryginalne może skutkować brakiem powtarzalności wyników badań, ich zafałszowaniem jak i uszkodzeniem aparatów. Powyższe okoliczności wskazują, że w zaistniałym przypadku wybór trybu z wolnej ręki jest uzasadniony w świetle art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.