eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadlno › Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-08-30

Ogłoszenie nr 500020717-N-2017 z dnia 30-08-2017 r.

Gmina Wierzbinek: Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554689-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wierzbinek, Krajowy numer identyfikacyjny 31101933200000, ul. Plac Powstańców Styczniowych 110, 62619 Sadlno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 611 380, e-mail ug@wierzbinek.pl, faks 632 611 381.
Adres strony internetowej (url): www.wierzbinek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OŚiZP.271.08.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000 000,00 zł. Zamawiający informuje, że kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu - Usługi udzielania kredytu. 3. Zakres zamówienia: 3.1. Wykorzystanie kredytu - do dnia 31.08.2017 r. w jednej transzy, zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy (nie później niż 31.08.2017 r.) Dla celów porównania ofert przyjmuje się udzielenie kredytu-31.08.2017 r. 3.2. Spłata kredytu oraz odsetek: -rozpoczęcie spłaty odsetek 30.11.2017r., -rozpoczęcie spłaty kapitału 30.11.2017r., -zakończenie spłaty kapitału 30.11.2022r., -zakończenie spłaty odsetek 30.11.2022r., -karencja w spłacie kapitału: brak spłata kredyty w 21 ratach kwartalnych 2017 - 200.000 zł.(1 rata) 2018 - 200.000 zł.(4 raty) 2019 - 200.000 zł.(4raty) 2020 - 200.000 zł.(4 raty) 2021 - 600.000 zł.(4 raty) 2022 - 600.000 zł.(4raty) -Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach trzymiesięcznych pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty kredytu i kończy 30.11.2017 r. -przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym (365 lub 366 dni w roku przestępnym), -koszt kredytu: WIBOR 1M i stała marża na cały okres kredytowania, prowizja -prowizja płatna następnego dnia roboczego po uruchomieniu kredytu -Zamawiający zastrzega, że kredyt będący przedmiotem zamówienia nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami, np.: z tytułu opłat, itp. -Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty transz kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Wierzbinek, na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami. -Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Wójta Gminy Wierzbinek oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. -Zamawiający oświadcza, że informacje niezbędne do przygotowania oferty, stanowią załącznik nr 7 do SIWZ oraz dostępne są do wglądu na stronie internetowej Gminy Wierzbinek pod adresem www.wierzbinek.pl lub w Referacie Finansów Urzędu Gminy Wierzbinek , pokój nr 104. Wysokość naliczonych odsetek na potrzeby przetargu wskazana powinna być w harmonogramie spłat rat kapitałowych i odsetek, który będzie załącznikiem do umowy. W przypadku oprocentowania liczonego według zmiennej stopy procentowej, wysokość naliczanych odsetek ulegnie zmianie. Tabela nr 1 Transze kredytu Przeznaczenie Daty transz kredytu podane w celu wyliczenia kosztu kredytu na potrzeby przetargu Kwoty transz kredytu Inwestycja jw 31.08.2017 2 000 000,00 Razem: 2 000 000,00 Daty spłaty kredytu Rok Wysokość rat 2017 30.11 200 000,00 Razem 2017 : 200 000,00 2018 28.02 50 000,00 31.05 50 000,00 31.08 50 000,00 30.11 50 000,00 Razem 2018 : 200 000,00

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 270669.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Bank Spóldzielczy Wierzbinek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wierzbinek 35
Kod pocztowy: 62-619
Miejscowość: Sadlno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 238326.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 238326.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238326.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.