eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-08-18

Ogłoszenie nr 500014694-N-2017 z dnia 18-08-2017 r.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 76119-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 39040172200000, ul. ul. Michała Drzymały 30, 59225 Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8188370, 8188371, e-mail zamowieniapubliczne@chzgkim.pl, faks 768 188 372.
Adres strony internetowej (url): chzgkim.chojnow.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: - projekcie budowlanym, - szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W opisie przedmiotu zamówienia dokumentem pomocniczym jest przedmiar robót. Ofertę należy przygotować po dokonaniu szczegółowej wizji w terenie. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Budynek przy ul. Legnickiej 26 przylega do chodnika. Sporządzając ofertę należy uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego (droga powiatowa). Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań. Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznania się z istniejącą dokumentacją oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 135369.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: J.K. Cubała - dachy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Prusice 5 a
Kod pocztowy: 59-500
Miejscowość: Złotoryja
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 129 376,54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129 376,54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129 376,54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.