eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap IV ZOZ/DZP/PN/09/16

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-04-29

Oława: Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap IV ZOZ/DZP/PN/09/16
Numer ogłoszenia: 48523 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24651 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71 3011300 wew. 440, faks 71 3011312.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap IV ZOZ/DZP/PN/09/16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Realizacja inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie - Etap IV 2. Realizacja inwestycji obejmuje swoim zakresem 2 zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie robót budowlanych w zakresie tynków gipsowych jednowarstwowych gładkich i gładzi gipsowych zgodnie z Projektem Budowlanym i wytycznymi zamawiającego, Zadanie nr 2 Wykonanie robót budowlanych w zakresie posadzek cementowych zacieranych z warstwą izolacji akustycznej zgodnie z Projektem Budowlanym i wytycznymi zamawiającego Do zadań wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, założeniami projektowymi, sztuką budowlaną, zawartą umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Wykonawca wykona roboty objęte przedmiotem zamówienia z materiałów własnych. 3. Zakres rzeczowy zamówienia podano w - projekcie budowlanym i wykonawczym do wglądu w sekretariacie ZOZ Oława, ul. Baczyńskiego 1 - Załączniku nr 2, 2-1, 2-2 do SIWZ (uszczegółowienie zakresu prac w poszczególnych branżach) - szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ) - przedmiarach robót (zał. Nr 10 do SIWZ) ( który jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty ) - SIWZ 4. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie międzybranżowej koordynacji prac..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 Tynki i gładzie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nomyt M. Łakota, ul. Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29663,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38210,09

  • Oferta z najniższą ceną: 38210,09 / Oferta z najwyższą ceną: 38210,09

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 Posadzki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nomyt M. Łakota, ul. Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12722,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 15608,65

  • Oferta z najniższą ceną: 15608,65 / Oferta z najwyższą ceną: 15608,65

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.